Họ và tên: Đinh Khắc Trọng
Chức vụ: Giám đốc
Trình độ chuyên môn: Bác sĩ CK I – Ngoại
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
Trình độ quản lý Nhà nước: Chuyên viên
Số điện thoại cơ quan: 02.033.880.211
Số điện thoại di động: 0912.401.476
Địa chỉ email: dinhkhactrong@quangninh.gov.vn
Họ và tên: Hoàng Lưu Lan Anh
Chức vụ: Phó Giám đốc
Trình độ chuyên môn: Bác sĩ CK I – YTCC
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
Trình độ quản lý Nhà nước: Chuyên viên
Số điện thoại cơ quan: 02.033.766.393
Số điện thoại di động: 0902.155.376
Địa chỉ email: hoangluulananh@quangninh.gov.vn
Họ và tên: Hoàng Đình Thành
Chức vụ: Phó Giám đốc
Trình độ chuyên môn: Bác sĩ CK I – Ngoại
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Trình độ quản lý Nhà nước: Chuyên viên
Số điện thoại cơ quan:
Số điện thoại di động: 0912.568.455
Địa chỉ email: thanh75bvqn@gmail.com
Tổng số người đã xem bản tin này: 790