Giám đốc: Đinh Khắc Trọng

Trình độ chuyên môn: Bs CK I – Ngoại
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
Điện thoại cơ quan:
Điện thoại di động: 0912401476
Email: bstrongdamha@gmail.com

Phó Giám đốc: Hoàng Lưu Lan Anh

Trình độ chuyên môn: Bs CK I – YTCC
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
Điện thoại cơ quan:
Điện thoại di động: 0902155376
Email: lananh186@gmail.com

Phó Giám đốc: Hoàng Đình Thành

Trình độ chuyên môn: BS CKI – Ngoại
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại cơ quan:
Di động: 0912.568.455
Email: thanh75bvqn@gmail.com

Tổng số người đã xem bản tin này: 365