I. Thông tin liên hệ
Điện thoại:
Email: khoaduocdh@gmail.com

II. Chức năng, nhiệm vụ
a) Lập kế hoạch, cung cấp và bảo đảm số lượng,chất lượng thuốc thông thường và thuốc chuyên khoa, hóa chất, vật dụng y tế tiêu hao: bông, băng, cồn, gạc cho điều trị nội trú và ngoại trú, đáp ứng yêu cầu điều trị hợp lý. Thực hiện công tác kiểm kê và bảo quản kho.
b) Có kế hoạch triển khai Pha chế một số thuốc dùng ngoài trong đơn vị.
c) Kiểm tra, theo dõi việc sử dụng thuốc an toàn,hợp lý trong toàn TTYT.
d) Tham gia quản lý kinh phí thuốc. Thực hiện công tác kế toán dược.
đ) Hướng dẫn thực hành của các học viên trường y dược. Quản lý các nguyên tác thực hành trong lịnh vực dược.
e) Tham gia công tác nghiên cứu khoa học, thông tin về thuốc.
g) Cấp phát thuốc theo toa. Thống kê, tổng hợp,báo cáo công tác Dược.
h) Căn cứ kế hoạch chung của đơn vị lập dự trù, kế hoạch mua sắm, thay thế, sửa chữa, thanh lý tài sản, thiết bị y tế trong đơn vị, trình Giám đốc duyệt và tổ chức thực hiện việc cung ứng đầy đủ thiết bị y tế, vật tư tiêu hao theo kế hoạch được duyệt.
i) Tổ chức đấu thầu, mua sắm, sửa chữa và tổ chức thanh lý tài sản, thiết bị y tế theo quy định chung của Nhà nước.
k) Lập hồ sơ,lý lịch cho tất cả các loại máy, xây dựng quy định vận hành, bảo quản và kỹ thuật an toàn sử dụng máy. Đối với những máy đắt tiền, quý hiếm phải có người trực tiếp bảo quản sử dụng theo quyết định của Giám đốc.
m) Tổ chức thực hiện việc kiểm tra định kì và đột xuất việc sử dụng và bảo quản thiết bị ytế. Mỗi lần kiểm tra phải ghi nhận xét và ký tên vào hồ sơ lý lịch máy.
n) Kiểm tra công tác bảo hộ lao động, đặc biệt đối với các máy tối nguy hiểm theo danh mục quy định của Nhà nước.
o) Định kì đánh giá, báo cáo tình hình quản lý và sử dụng vật tư – thiết bị y tế trong đơn vị, trình Giám đốc.
p) Tổ chức học tập cho các thành viên trong đơn vị hoặc các đơn vị, bộ phận tuyến dưới học tập về bảo quản, sử dụng, sửa chữa thiết bị y tế nhằm nâng cao tay nghề và sử dụng thiết bị y tế có hiệu quả.
q) Công tác đoàn thể, học tập, bồi dưỡng tham dự các hội nghị, nghị quyết.

III. Đội ngũ cán bộ
1. Vi Văn Hợp
2. Nguyễn Thị Hiếu

Tổng số người đã xem bản tin này: 348