I. Thông tin liên hệ
Điện thoại:
Email: hscc.ttytdh@gmail.com

II. Chức năng, nhiệm vụ
1. Vị trí, chức năng:
Khoa Phẫu thuật – Gây mê – Hồi sức – Cấp cứu và Chống độc là khoa lâm sàng, có chức năng thực hiện công tác Gây mê hồi sức trước, trong, sau phẫu thuật và điều trị, chăm sóc tích cực người bệnh thuộc chuyên khoa Hồi sức cấp cứu, thực hiện một số thủ thuật đối với người bệnh theo đúng quy định chuyên môn kỹ thuật.
2. Nhiệm vụ, quyền hạn:
a) Tổ chức hoạt động theo đúng quy chế công tác khoa Gây mê – Hồi sức cấp cứu.
b) Đào tạo, tham gia đào tạo, nghiên cứu khoa học, chỉ đạo tuyến, về lĩnh vực Gây mê, Hồi sức cấp cứu.
c) Tiến hành vô cảm, theo dõi diễn biến bệnh nhân từ lúc tiếp nhận bệnh vào phòng tiền mê đến khi bàn giao người bệnh cho các khoa.
d) Theo dõi, chăm sóc và điều trị các bệnh nặng có liên quan đến Hồi sức cấp cứu hoặc từ các Trung tâm khác chuyển đến.
e) Hỗ trợ điều trị hồi sức cấp cứu tại các khoa trong Trung tâm và ngoại viện.
f) Nghiên cứu khoa học và áp dụng các thành tựu y học trong gây mê và hồi sức.
g) Có kế hoạch chỉ đạo tuyến dưới về chuyên môn và kỹ thuật chuyên khoa sâu theo kế hoạch của Trung tâm; tham gia giảng dạy về gây mê hồi sức cho tuyến dưới.
h) Tham gia công tác đoàn thể, học tập, bồi dưỡng tham dự các hội nghị, nghị quyết.
i) Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc phân công.

III. Đội ngũ cán bộ
1. Phạm Đức Thịnh
2. Lâm Thị Hà
3. Phạm Thị Hoàn
4. Lê Văn Lân
5. Đặng Thanh Hiệp
6. Lê Văn Chiến
7. Lương Văn Thanh Tuấn
8. Đỗ Thị Thoa

Tổng số người đã xem bản tin này: 2632