I. Thông tin liên hệ
Điện thoại:
Email: khoaclsttyt@gmail.com

II. Chức năng, nhiệm vụ
a) Lập kế hoạch họat động, xây dựng nội quy, quy định vận hành thiết bị. Kiểm tra, đôn đốc thực hiện quy chế quản lý và sử dụng vật tư, thiết bị y tế trong khoa. Thực hiện công tác chiếu chụp, siêu âm đúng theo chỉ định.
b) Lấy bệnh phẩm thường quy của người bệnh nội trú, tiến hành làm các xét nghiệm theo đúng quy định, ghi sổ lưu theo quy định.
c) Thực hiện việc thường trực theo quy chế thường trực.
d) Thực hiện việc quản lý và sử dụng hóa chất theo đúng quy chế sử dụngthuốc. Thực hiện quy chế quản lý và sử dụng vật tư, thiết bị y tế. Thực hiện An toàn lao động. Xây dựng nội quy bảo hộ lao động.
đ) Hướng dẫn thực hành của các học viên trường y dược chuyên ngành Cận lâm sàng. Quản lý các nguyên tác thực hành trong lịnh vực Cận Lâm sàng.
e) Công tác đoàn thể, học tập, bồi dưỡng tham dự các hội nghị, nghị quyết.
g) Thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc giao.

III. Đội ngũ cán bộ
1. Nguyễn Văn Sùng
2. Nguyễn Trung Thành
3. Đinh Hoàng Hải

Tổng số người đã xem bản tin này: 148