Phòng Kế hoạch Nghiệp vụ

1. Thông tin liên hệ
Điện thoại:
Email: phongkhthdh@gmail.com

2. Chức năng, nhiệm vụ
– Căn cứ vào nhiệm vụ của TTYT, hướng dẫn các khoa, phòng lập kế hoạch thực hiện các mặt hoạt động của TTYT.
– Tổ chức, theo dõi, đôn đốc, đánh giá hiệu quả việc thực hiện kế hoạch quy chế bệnh viện để báo cáo giám đốc xem xét, chi đạo.
– Tổ chức đào tạo liên tục cho các thành viên trong bệnh viện và tuyến dưới. Phối hợp với các trường để tổ chức thực hành cho học viên.
– Tổng kết đánh giá công tác chuyên môn, triển khai công tác nghiên cứu khoa học trong toàn TTYT
– Tổ chức việc điều hòa phối hợp công tác giữa các khoa, phòng trong TTYT, giữa TTYT với các cơ quan có liên quan nhằm nâng cao hiệu quả công tác khám bệnh chữa bệnh của TTYT.
– Phối hợp với phòng chỉ đạo tuyến để chỉ đạo và hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật cho tuyến dưới.
– Tổ chức thực hiện công tác hợp tác quốc tế theo kế hoạch của TTYT và quy định của Nhà nước.
– Đảm bảo việc lưu trữ, thống kê, khai thác hồ sơ bệnh án theo quy định.
– Tổ chức công tác thường trực toàn TTYT.
– Xây dựng quy hoạch phát triển chuyên môn kỹ thuật của TTYT để trình giám đốc xét duyệt và báo cáo cấp trên.
– Định kỳ sơ kết, tổng kết công tác điều trị, báo cáo giám đốc và cơ quan cấp trên.
– Chuẩn bị các phương án phòng chống thiên tai, thảm họa và các trường hợp bất thường khác để trình giám đốc và các tổ chức thực hiện.
– Lập kế hoạch công tác chăm sóc Điều dưỡng trong Trung tâm để trình Giám đốc Trung tâm phê duyệt;
– Tổ chức thực hiện công tác chăm sóc người bệnh toàn diện theo quy định;
– Đầu mối xây dựng các quy định, quy trình kỹ thuật chuyên môn chăm sóc người bệnh phù hợp với đặc điểm của Trung tâm, chuyên khoa để trình Hội đồng Điều dưỡng xem xét và Giám đốc Trung tâm phê duyệt;
– Đôn đốc, kiểm tra Điều dưỡng viên, hộ sinh viên, kỹ thuật viện, hộ lý, và y công thực hiện đúng các quy định, kỹ thuật chuyên môn;
– Phối hợp với các khoa, bộ phân liên quan lập dự trù mua sắm dụng cụ, vật tư tiêu hao cho công tác chăm sóc Điều dưỡng và phục vụ người bệnh. Giám sát chất lượng dụng cụ, vật tư tiêu hao y tế và giám sát việc sử dụng, bảo quản theo quy định;
– Phối hợp với phòng Tổ chức cán bộ trong việc xây dựng kế hoạch tuyển dụng, bố trí và điều động Điều dưỡng viên, hộ sinh viên, kỹ thuật viên, hộ lý và y công;
– Phối hợp với khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn thực hiện kiểm tra công tác vệ sinh, kiểm soát nhiễm khuẩn trong Trung tâm;
– Tham gia tổ chức, chỉ đạo hướng dẫn thực hành cho học viên và tham gia kiểm tra tay nghề cho Điều dưỡng viên, hộ sinh viên, kỹ thuật viên, hộ lý và y công trước khi tuyển dụng;
– Tham gia công tác nghiên cứu khoa học và chỉ đạo tuyến;
– Định kỳ sơ kết, tổng kết và báo cáo công tác chăm sóc người bệnh trong Trung tâm;
– Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc Trung tâm phân công.

3. Đội ngũ cán bộ

  • Trần Văn Vui – Bác sĩ đa khoa – Phụ trách phòng
  • Đặng Thành Dũng – Điều dưỡng trưởng TTYT
  • Đặng Thị Thủy – Tổ trưởng tổ Quản lý chất lượng
  • Đặng Văn Thông
  • Hoàng Minh Sơn – CNTT