Phòng Tài chính – Kế toán

1. Thông tin liên hệ
Điện thoại:
Email:

2. Chức năng, nhiệm vụ
– Căn cứ vào chế độ, chính sách hiện hành, và kế hoạch công tác của TTYT lập dự toán ngân sách, kế hoạch thu chi của TTYT và tổ chức thực hiện khi kế hoạch được phê duyệt.
– Theo định hướng hạch toán kinh tế trong công tác khám bệnh, chữa bệnh, tổ chức và quản lý chặt chẽ việc thu viện phí theo quy định.
– Theo kế hoạch ngân sách và các nguồn thu khác tổ chức xây dựng định mức chi tiêu cho từng hoạt động cụ thể của TTYT.
– Tổ chức công tác kế toán trong TTYT theo đúng quy định hiện hành. Thực hiện các nghiệp vụ kế toán lao động tiền lương, chế độ chính sách, vật tư tài sản, hành chính sự nghiệp chính xác kịp thời. Tổ chức hướng dẫn, kiểm tra, giám sát công tác kế toán, chế độ thu chi của TTYT.
– Tổ chức đấu thầu mua sắm tài sản, vật tư, trang thiết bị.
– Định kỳ thực hiện báo cáo quyết toán, tổng kết tài sản, kiểm kê tài sản.
– Tổ chức bảo quản lưu trữ các chứng từ, sổ sách kế toán theo đúng quy định.
– Tổng hợp tình hình, số liệu cụ thể, phân tích kết quả hoạt động của TTYT.

3. Đội ngũ cán bộ

  • Đinh Hương Thảo – Phụ trách phòng
  • Đỗ Thị Thanh Hương – Văn thư
  • Hoàng Minh Tuấn
  • Hà Thị Tỉnh
  • Cao Xuân Đại