Nhằm duy trì thường xuyên nhiệm vụ đào tạo chuyên môn tại chỗ về kiểm soát nhiễm khuẩn và quản lý rác thải y tế cũng như củng cố, cập nhật kiến thức, kỹ năng về nội dung này, để đáp ứng yêu cầu chuyên môn và thực hiện tốtTin chi tiết