Thực hiện quyết định 1982/QĐ-UBND ngày 01/6/2018 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc sáp nhập Trung tâm Dân số – KHHGĐ trực thuộc UBND huyện, thị xã, thành phố vào Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố trực thuộc Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh. Trung tâm Y tế huyện Đầm Hà đã chủ động chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tiếp nhận viên chức và cơ sở vật chất từ Trung tâm Dân số – KHHGĐ huyện chuyển sang, sớm ổn định tổ chức để quản thực hiện có hiệu quả công tác dân số – KHHGĐ trên địa bàn.

Theo quyết định 1982/QĐ-UBND của UBND tỉnh, sau khi sáp nhập Trung tâm Dân số – KHHGĐ huyện vào Trung tâm Y tế huyện Đầm Hà sẽ thành lập mới Phòng Dân số trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm Dân số – KHHGĐ. Để thực hiện nhiệm vụ này, Ban lãnh đạo Trung tâm Y tế đã chỉ đạo các khoa, phòng có liên quan, Công đoàn và Chi đoàn TNCS Hồ Chí Minh… chủ động thực hiện tốt công tác tiếp nhận, vận chuyển tài sản, trang thiết bị, hồ sơ tài liệu từ Trung tâm Dân số – KHHGĐ về Trung tâm Y tế; Bố trí, sắp xếp phòng làm việc và trang bị các điều kiện làm việc cần thiết. Đồng thời, rà soát, sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực phù hợp với chức năng nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, trình độ chuyên môn nghiệp vụ nhằm đưa hoạt động dân số đi vào hoạt động có hiệu quả ngày sau khi tiếp nhận.

TTYT huyện Đầm Hà bố trí phòng làm việc mới của phòng Dân số tại trung tâm.

Đến thời điểm này, mọi công tác tiếp nhận, sáp nhập đã hoàn tất, bộ máy thực hiện công tác dân số ổn định tổ chức theo mô hình mới, các cán bộ, viên chức được đảm bảo quyền lợi và yên tâm công tác, góp phần triển khai có hiệu quả các hoạt động công tác dân số – KHHGĐ trên địa bàn huyện.

Tổng số người đã xem bản tin này: 717