1 – Chủ đề công tác năm 2019
1.1 – Chủ đề của Tỉnh: Nâng cao chất lượng và hiệu quả dịch vụ
1.2 – Chủ đề của Ngành: Xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp.

2 – Năm nhiệm vụ trọng tâm năm 2019
Nhiệm vụ 1: Thực hiện hiệu quả chủ đề công tác năm 2019 của Tỉnh “Nâng cao chất lượng và hiệu quả dịch vụ”; đảm bảo chất lượng dịch vụ y tế theo chuẩn quốc gia, hướng tới chuẩn quốc tế.
Nhiệm vụ 2: Tăng cường tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm gắn đổi mới phương thức quản trị, đảy mạnh xã hội hoá, tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính;
Nhiệm vụ 3: Tiếp tục phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; quản lý, sử dụng nhân lực hiệu quả. Chú trọng công tác quy hoạch, luân chuyển cán bộ trong ngành y tế.
Nhiệm vụ 4: Quản lý, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực; tiếp tục xây dựng cơ sở y tế “Sáng – Xanh – Sạch – Đẹp” gắn với nhiệm vụ bảo vệ và nâng cao chất lượng môi trường y tế.
Nhiệm vụ 5: Tăng cường nghiên cứu, ứng dụng khoa học kỹ thuật và công nghệ thông tin gắn với thực hiện cải cách hành chính.

Tổng số người đã xem bản tin này: 1662

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.