I. Thông tin liên hệ Điện thoại: Email: khoaclsttyt@gmail.com II. Chức năng, nhiệm vụ 1. Vị trí, chức năng: Khoa Cận lâm sàng là khoa trực thuộc Trung tâm Y tế huyện Đầm Hà chịu trách nhiệm trước Giám đốc về công tác xét nghiệm, công tác chẩn đoán hìnhTin chi tiết