I. Thông tin liên hệ
Điện thoại:
Email: khoasancsskss@gmail.com

II. Chức năng, nhiệm vụ
1. Vị trí, chức năng:
Khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản và Phụ sản chịu trách nhiệm trực tiếp về các công tác chữa trị và thực hiện nhiều dịch vụ về sản phụ khoa.
2. Nhiệm vụ, quyền hạn:
2.1. Tổ chức hoạt động của khoa theo đúng quy chế công tác khoa phụ sản.
2.2. Đỡ đẻ chăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻ sơ sinh và khám bệnh, chữa bệnh phụ khoa.
2.3. Tham gia thực hiện các kỹ thuật về kế hoạch hóa gia đình tại khoa và tại cộng đồng. Cung cấp dịch vụ kế hoạch hoá gia đình, phòng, chống nhiễm khuẩn đường sinh sản;
2.4. Triển khai thực hiện các hoạt động chuyên môn, kỹ thuật và tư vấn về: Chăm sóc sức khoẻ phụ nữ, sức khoẻ bà mẹ; chăm sóc sức khoẻ sinh sản người cao tuổi; kế hoạch hoá gia đình; phá thai an toàn; phòng, chống các bệnh nhiễm khuẩn đường sinh sản, bệnh lây truyền theo đường tình dục; chăm sóc sức khoẻ sinh sản vị thành niên và nam học; dự phòng điều trị vô sinh, dự phòng điều trị sớm ung thư đường sinh sản; chăm sóc sức khoẻ trẻ em, phòng chống suy dinh dưỡng;
2.5. Chỉ đạo tuyến dưới, đào tạo cán bộ chuyên khoa và giám sát và hỗ trợ về chuyên môn, kỹ thuật đối với y tế tuyến xã thực hiện theo hướng dẫn chuẩn quốc gia về dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản; Tham gia tuyên truyền bảo vệ sức khỏe bà mẹ, trẻ sơ sinh tại khoa và tại cộng đồng.
2.6. Quản lý các chỉ số về chăm sóc sức khỏe sinh sản và đánh giá thực trạng sức khỏe sinh sản trong huyện;
2.7. Triển khai thực hiện chương trình mục tiêu y tế quốc gia, các dự án về chăm sóc sức khỏe sinh sản, phòng, chống suy dinh dưỡng trẻ em trên địa bàn;
2.8. Xây dựng kế hoạch triển khai các nhiệm vụ chuyên môn, kỹ thuật về chăm sóc sức khoẻ sinh sản trên cơ sở chiến lược Quốc gia về chăm sóc sức khoẻ sinh sản của Bộ Y tế và tình hình thực tế của huyện trình Giám đốc phê duyệt; Xây dựng kế hoạch hoạt động của khoa quý, năm;
2.9. Phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn tổ chức triển khai thực hiện công tác thông tin, giáo dục, truyền thông về lĩnh vực chăm sóc sức khoẻ sinh sản;
2.10. Nghiên cứu và tham gia nghiên cứu khoa học, ứng dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật về lĩnh vực chăm sóc sức khoẻ sinh sản;
2.11. Công tác đoàn thể, học tập, bồi dưỡng tham dự các hội nghị, nghị quyết.
2.12. Thực hiện các chế độ thống kê, báo cáo theo quy định.
2.13. Thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc giao.

III. Đội ngũ cán bộ
1. Quy Thị Hường
2. Đinh Thị Hà Quyên
3. Trần Thị Xen
4. Đặng Thị Phương
5. Phạm Thị Hạnh
6. Nguyễn Thị Thanh Nhài
7. Hà Bích Nhung

Tổng số người đã xem bản tin này: 6191