I. Thông tin liên hệ Điện thoại: Email: khoakhambenh.trungtamytedamha@gmail.com II. Chức năng, nhiệm vụ 1. Vị trí, chức năng: Khoa Khám bệnh là khoa lâm sàng trực thuộc Trung tâm y tế và chịu trách nhiệm thực hiện các chức năng: Tiếp đón, khám chữa bệnh ngoại trú, chọn lọcTin chi tiết

Cử nhân điều dưỡng – Đặng Thành Dũng – Điều dưỡng trưởng   I. Thông tin liên hệ Điện thoại: Email: phongdieuduongdh@gmail.com II. Chức năng, nhiệm vụ 1. Vị trí, chức năng: Phòng Điều dưỡng là phòng nghiệp vụ chịu trách nhiệm trước Giám đốc về toàn bộ các côngTin chi tiết

    Họ và tên: Vũ Minh Hạnh Chức vụ: Giám đốc Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Y khoa Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp Trình độ quản lý Nhà nước: Số điện thoại cơ quan: Số điện thoại di động: 0982.301.677 Địa chỉ email: Họ vàTin chi tiết