I. Thông tin liên hệ
Điện thoại:
Email: phongtckt.ttytdamha@gmail.com

II. Chức năng, nhiệm vụ
1. Vị trí, chức năng:
Phòng Tài chính kế toán là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc Trung tâm Y tế và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về toàn bộ hoạt động tài chính kế toán của Trung tâm. Do đặc thù Trung tâm chưa thành lập được khoa Dược, do đó Ban Giám đốc giao cho Phòng Tài chính Kế toán kiêm nhiệm chỉ đạo mọi hoạt động công tác Dược tại đơn vị.
2. Nhiệm vụ, quyền hạn:
2.1. Tài chính Kế toán:
a) Căn cứ vào chế độ, chính sách hiện hành, và kế hoạch công tác của TTYT lập dự toán ngân sách, kế hoạch thu chi của TTYT và tổ chức thực hiện khi kế hoạch được phê duyệt.
b) Theo định hướng hạch toán kinh tế trong công tác khám bệnh, chữa bệnh, tổ chức và quản lý chặt chẽ việc thu viện phí theo quy định.
c) Theo kế hoạch ngân sách và các nguồn thu khác tổ chức xây dựng định mức chi tiêu cho từng hoạt động cụ thể của TTYT .
d) Tổ chức công tác kế toán trong TTYT theo đúng quy định hiện hành. Thực hiện các nghiệp vụ kế toán lao động tiền lương, chế độ chính sách, vật tư tài sản, hành chính sự nghiệp chính xác kịp thời. Tổ chức hướng dẫn, kiểm tra, giám sát công tác kế toán, chế độ thu chi của TTYT .
e) Định kỳ thực hiện báo cáo quyết toán, tổng kết tài sản, kiểm kê tài sản.
f) Tổ chức bảo quản lưu trữ các chứng từ, sổ sách kế toán theo đúng quy định.
g) Tổng hợp tình hình, số liệu cụ thể, phân tích kết quả hoạt động của TTYT .
2.2. Công tác Dược:
a) Lập kế hoạch, cung cấp và bảo đảm số lượng, chất lượng thuốc thông thường và thuốc chuyên khoa, hóa chất, vật dụng y tế tiêu hao: bông, băng, cồn, gạc cho điều trị nội trú và ngoại trú, đáp ứng yêu cầu điều trị hợp lý. Thực hiện công tác kiểm kê và bảo quản kho.
b) Có kế hoạch triển khai pha chế một số thuốc dùng ngoài trong đơn vị.
c) Kiểm tra, theo dõi việc sử dụng thuốc an toàn, hợp lý trong toàn TTYT.
d) Tham gia quản lý kinh phí thuốc. Thực hiện công tác kế toán dược.
e) Hướng dẫn thực hành của các học viên trường dược. Quản lý các nguyên tắc thực hành trong lĩnh vực dược.
f) Tham gia công tác nghiên cứu khoa học, thông tin về thuốc.
g) Cấp phát thuốc theo toa. Thống kê, tổng hợp, báo cáo công tác Dược.
h) Căn cứ kế hoạch chung của đơn vị lập dự trù, kế hoạch mua sắm vật tư tiêu hao theo kế hoạch được duyệt.
i) Tham gia công tác đoàn thể, học tập, bồi dưỡng tham dự các hội nghị, nghị quyết.

III. Đội ngũ cán bộ
* Phòng Tài chính Kế toán

* Bộ phận Dược phòng TCKT

Tổng số người đã xem bản tin này: 3118