Sở Kế hoạch và Đầu tư đăng tải tài liệu công bố Quy hoạch tỉnh Quảng Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 bao gồm: (1)- Quyết định phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ. (2)- Báo cáo Tổng hợp. (3)- Báo cáo tóm tắt. (4)- Báo cáoTin chi tiết

QUYẾT ĐỊNH 13/2019/TT_BYT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 39/2018/TT-BYT NGÀY 30 THÁNG 11 NĂM 2018 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ QUY ĐỊNH THỐNG NHẤT GIÁ DỊCH VỤ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH BẢO HIỂM Y TẾ GIỮA CÁC BỆNH VIỆN CÙNG HẠNG TRÊN TOÀNTin chi tiết