Sở Kế hoạch và Đầu tư đăng tải tài liệu công bố Quy hoạch tỉnh Quảng Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 bao gồm:
(1)- Quyết định phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ.
(2)- Báo cáo Tổng hợp.
(3)- Báo cáo tóm tắt.
(4)- Báo cáo Đánh giá Môi trường chiến lược.
Tài liệu công bố Quy hoạch tỉnh Quảng Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050: Chi tiết tài liệu Quy hoạch

Tổng số người đã xem bản tin này: 727

Trả lời