I. Thông tin liên hệ
Điện thoại:
Email: ytccdh@gmail.com

II. Chức năng, nhiệm vụ
1. Vị trí, chức năng:
Khoa Kiểm soát bệnh tật và HIV/AIDS-Y tế công cộng – An toàn thực phẩm – Dinh dưỡng là khoa trực thuộc Trung tâm Y tế huyện Đầm Hà chịu trách nhiệm trực tiếp với Giám đốc Trung tâm Y tế về các công việc liên quan về kiểm soát dịch bệnh, an toàn thực phẩm, dinh dưỡng và hệ thống y tế công cộng toàn huyện.
2. Nhiệm vụ, quyền hạn:
2.1. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, kỹ thuật về y tế dự phòng trên cơ sở định hướng, chính sách, chiến lược, kế hoạch của Sở Y tế và tình hình thực tế của địa phương.
2.2. Giám sát, phòng chống dịch, bệnh truyền nhiễm, bệnh không lây nhiễm, các bệnh xã hội; kiểm dịch y tế; sức khỏe môi trường, sức khỏe lao động, sức khỏe trường học; chất lượng nước ăn uống, nước sinh hoạt; xét nghiệm an toàn thực phẩm; dinh dưỡng cộng đồng; vệ sinh phòng bệnh; quản lý, sử dụng vắc xin và sinh phẩm y tế; an toàn sinh học; phòng chống tai nạn thương tích; các hoạt động nâng cao sức khỏe, phòng chống các yếu tố nguy cơ tác động lên sức khỏe; khám sàng lọc phát hiện bệnh sớm và quản lý, điều trị dự phòng ngoại trú các bệnh truyền nhiễm, bệnh không lây nhiễm.
2.3. Chỉ đạo, hướng dẫn và giám sát chuyên môn, kỹ thuật về y tế dự phòng đối với các trạm y tế xã, thị trấn trên địa bàn.
2.4. Điều tra định kỳ tình hình các bệnh truyền nhiễm gây dịch, bệnh xã hội, HIV/AIDS tại các cơ sở y tế và tại cộng đồng trên địa bàn;
2.5. Quản lý các ổ dịch cũ, phát hiện kịp thời ổ dịch mới; tiến hành các biện pháp chuyên môn, kỹ thuật để ngăn chặn dịch phát sinh, lây lan;
2.6. Tổng hợp số liệu, lập bản đồ, biểu đồ các loại bệnh dịch, bệnh xã hội, HIV/AIDS tại địa phương;
2.7. Đầu mối thực hiện công tác dinh dưỡng tại đơn vị.
2.8. Triển khai các hoạt động truyền thông giáo dục sức khỏe; phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện công tác thông tin, truyền thông, giáo dục sức khỏe thuộc lĩnh vực y tế dự phòng.
2.9. Xây dựng kế hoạch và tổ chức đào tạo liên tục về chuyên môn, kỹ thuật thuộc lĩnh vực y tế dự phòng theo kế hoạch của tỉnh, Trung ương trên địa bàn;
2.10. Nghiên cứu và tham gia nghiên cứu khoa học, ứng dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật thuộc lĩnh vực y tế dự phòng.
2.11. Đề xuất, quản lý và tổ chức thực hiện các đề án, dự án, chương trình mục tiêu y tế quốc gia về y tế dự phòng trên địa bàn huyện khi được cấp có thẩm quyền giao, phê duyệt.
2.12. Tổ chức thực hiện các hoạt động dịch vụ về y tế dự phòng, chăm sóc sức khỏe cộng đồng và khám sàng lọc phát hiện bệnh sớm, quản lý, điều trị dự phòng ngoại trú các bệnh truyền nhiễm, không lây nhiễm.
2.13. Tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, đánh giá các hoạt động thuộc lĩnh vực y tế dự phòng trên địa bàn.
2.14. Hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn vệ sinh thực phẩm và phổ biến kiến thức về dinh dưỡng cộng đồng cho các cơ quan, tổ chức trên địa bàn.
2.15. Giám sát việc thực hiện các điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn;
2.16. Thực hiện kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm đối với các cơ sở dịch vụăn uống thức ăn đường phố, các cơ sở sản xuất thực phẩm trên địa bàn; điều tra và triển khai các biện pháp phòng ngừa ngộ độc thực phẩm theo quy định;
2.17. Phối hợp thực hiện “Tháng hành động vì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm”.
2.18. Hướng dẫn chuyên môn, kỹ thuật về: Vệ sinh an toàn lao động, vệ sinh trường học, phòng, chống tai nạn thương tích, phòng, chống nhiễm độc hoá chất bảo vệ thực vật; xây dựng, sửa chữa và sử dụng các công trình vệ sinh; biện pháp xử lý các chất thải trên địa bàn;
2.19. Giám sát vệ sinh nguồn nước sinh hoạt, điều kiện vệ sinh an toàn lao động điều kiện vệ sinh trường học; tổng hợp, theo dõi,đánh giá chất lượng và hiệu quả thực hiện các điều kiện, tiêu chuẩn theo quyđịnh về chuyên môn kỹ thuật đối với các cơ sở, cơ quan, tổ chức trên địa bàn;
2.20. Lập hồ sơ vệ sinh lao động và tổ chức khám sức khoẻ định kỳ cho người lao động;
2.21. Phối hợp với các cơ quan chức năng, các ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn trong việc xây dựng làng văn hoá sức khoẻ, mô hình cộng đồng an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích;
2.22. Triển khai thực hiện chương trình mục tiêu y tế quốc gia, các dự án về sức khoẻ môi trường, lao động, trường học, phòng, chống tai nạn thương tích và phòng, chống bệnh nghề nghiệp trên địa bàn. Tham mưu chỉ đạo, triển khai các chương trình, dự án: Quân dân Y kết hợp; thực hiện Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế xã.
2.23. Thực hiện các chế độ thống kê, báo cáo theo quy định.
2.24. Tham gia công tác đoàn thể, học tập, bồi dưỡng tham dự các hội nghị, nghị quyết.
2.25. Thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc giao.

III. Đội ngũ cán bộ
1. Tô Thị Hiền
2. Lê Thị Hồng Nhung
3. Lâm Thị Thu Huyền
4. Vũ Minh Tâm
5. Hoàng Văn Hùng
6. Đinh Thị Giang
7. Nguyễn Giang Nam
8. Phan Thanh Huyền

Tổng số người đã xem bản tin này: 6150