Họ và tên: Hoàng Đình Thành
Chức vụ: Giám đốc
Trình độ chuyên môn: Bác sĩ CK I – Ngoại khoa
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Trình độ quản lý Nhà nước: Chuyên viên
Số điện thoại cơ quan:
Số điện thoại di động: 0912.568.455
Địa chỉ email: thanh75bvqn@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Văn Quảng
Chức vụ: Phó Giám đốc
Trình độ chuyên môn: Bác sĩ CK I – Nội khoa
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
Trình độ quản lý Nhà nước: Chuyên viên chính
Số điện thoại cơ quan:
Số điện thoại di động: 0912.558.996
Địa chỉ email: bsquangdh@gmail.com
Họ và tên: Lê Anh Quyến
Chức vụ: Phó Giám đốc
Trình độ chuyên môn: Bác sĩ CK I – Phụ sản
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Trình độ quản lý Nhà nước: Chuyên viên
Số điện thoại cơ quan:
Số điện thoại di động: 0982.153.299
Địa chỉ email: quyenla8580@gmail.com
Tổng số người đã xem bản tin này: 4762