Cấu_hình_đề_xuất_nhu_cầu_mua_sắm_10072023.signed.pdfTin chi tiết