Cử nhân YTCC Đỗ Hải Quang –  Phó trưởng phòng Tổ chức hành chính

 

Họ và tên Trình độ chuyên môn
Nguyễn Trọng Cương Y sỹ TH
Nguyễn Anh Tuấn Lái xe
Ngô Đình Cung Lái xe
Nguyễn Đức Mạnh TH điện

 

I. Thông tin liên hệ
Điện thoại:
Email: phongtchcdamha@gmail.com

II. Chức năng, nhiệm vụ
1. Vị trí, chức năng:

Phòng Tổ chức – Hành chính là tổ chức thuộc Trung tâm Y tế huyện Đầm Hà, có chức năng tham mưu, tổng hợp, đề xuất tổ chức thực hiện lĩnh vực công tác về tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, chế độ chính sách, bảo vệ chính trị nội bộ Trung tâm. Tham mưu thực hiện công tác hành chính, quản trị.
Phòng Tổ chức – Hành chính chịu sự quản lý và chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của Giám đốc Trung tâm Y tế.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn:
2.1. Công tác tổ chức:
– Tham mưu cho Giám đốc Trung tâm trong việc xây dựng quy hoạch về tổ chức bộ máy Trung tâm Y tế và tổ chức thực hiện theo quy định phân cấp quản lý. Theo dõi, quản lý công tác tổ chức các khoa/phòng/trạm y tế trực thuộc.
– Phối hợp với các phòng chức năng thuộc Trung tâm: Tham mưu xây dựng quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của các khoa/phòng/trạm Y tế thuộc Trung tâm theo quy định hiện hành của Bộ Y tế và phù hợp với tình hình thực tế của ngành; tham mưu xây dựng quy chế làm việc, mối quan hệ phối hợp giữa các khoa/phòng/trạm Y tế thuộc Trung tâm.
– Tham mưu xây dựng Đề án vị trí việc làm và thực hiện các quy định hiện hành trong quản lý và sử dụng chỉ tiêu biên chế, hợp đồng lao động được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định và phân cấp quản lý.
2.2. Công tác quản lý nhân lực và công tác cán bộ:
– Xây dựng quy hoạch, điều chỉnh bổ sung quy hoạch các chức danh lãnh đạo quản lý của đơn vị theo phân cấp của ngành.
– Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng về chính trị, ngoại ngữ, quản lý, chuyên môn…Trình Sở Y tế quyết định thủ tục xét cử cán bộ, viên chức, lao động đi đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn (Đại học, sau đại học…).
– Hướng dẫn thực hiện tiêu chuẩn nghiệp vụ các chức danh viên chức y tế theo quy định.
– Tham mưu cho Giám đốc Trung tâm trong việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, miễn nhiệm, cho từ chức đối với các chức danh lãnh đạo quản lý thuộc thẩm quyền của Trung tâm theo phân cấp quản lý.
– Tham mưu xây dựng kế hoạch tuyển dụng nhân lực, tiếp nhận, điều động, …theo quy định và phân cấp.
– Quản lý hồ sơ cán bộ viên chức, lao động Trung tâm Y tế và hướng dẫn đánh giá viên chức, người lao động, bổ sung lý lịch viên chức, người lao động hàng năm.
2.3. Chế độ chính sách, tiền lương:
– Tham mưu bổ sung chế độ chính sách của nhà nước đối với cán bộ, viên chức, người lao động về chế độ, chính sách, tiền lương.
– Trình cấp có thẩm quyền ban hành quyết định về nâng bậc lương (thường xuyên đối với chức danh nghề nghiệp hạng II, Ban Giám đốc, trước thời hạn, trước khi nghỉ hưu…), nghỉ hưu, thôi việc và trình giải quyết các nội dung khác có liên quan đến chế độ, chính sách đối với viên chức, người lao động. Tham mưu cho Giám đốc Trung tâm quyết định nâng bậc lương thường xuyên đối với viên chức, người lao động theo phân cấp.
2.4. Tham mưu tổng hợp, phục vụ sự chỉ đạo, điều hành công tác của Lãnh đạo Trung tâm:
– Tham mưu xây dựng và thực hiện chương trình, kế hoạch làm việc của Lãnh đạo Trung tâm; tổng hợp, theo dõi, đôn đốc thực hiện nội quy, quy chế làm việc của Trung tâm.
– Thông báo ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Trung tâm đến các khoa/phòng trực thuộc.
– Tham mưu, điều phối việc thực hiện cung cấp thông tin cho báo chí và phát ngôn của Trung tâm Y tế theo quy định và theo quy chế của ngành.
2.5. Thực hiện công tác cải cách hành chính:
– Phối hợp với các phòng chức năng thuộc Trung tâm xây dựng kế hoạch và tham mưu, chỉ đạo triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính.
2.6. Thực hiện công tác hành chính, quản trị, hậu cần:
– Tổ chức thực hiện công tác hành chính, quản trị, hậu cần. Bảo đảm điều kiện, phương tiện làm việc, phục vụ công tác cho Trung tâm Y tế.
– Đầu mối tổ chức thực hiện tiếp khách, hiếu, hỷ theo quy định của nhà nước và theo quy chế của Trung tâm Y tế. Chịu trách nhiệm tuyên truyền, trang trí, khánh tiết tại Trung tâm trong các ngày lễ, tết, tại các cuộc hội nghị, hội thảo của Trung tâm và các công việc khác có liên quan.
– Đầu mối, phối hợp với các phòng chức năng để triển khai thực hiện xây dựng Cơ quan văn hóa và hoạt động dân quân, tự vệ.
– Đầu mối thực hiện nhiệm vụ về phòng cháy chữa cháy và bảo đảm an ninh trật tự tại đơn vị.
– Đầu mối, tổ chức mua sắm, sửa chữa tài sản, thiết bị, vật tư văn phòng…phục vụ cho hoạt động của Trung tâm Y tế theo quy định.
– Là đầu mối tham mưu xây dựng và tổ chức thực hiện quy chế dân chủ và nội quy hoạt động của Trung tâm. Đầu mối triển khai công tác đánh giá và tổng hợp kết quả đánh giá, bình xét thi đua của Trung tâm.
2.7. Tham gia công tác đoàn thể, học tập, bồi dưỡng tham dự các hội nghị, nghị quyết.
2.8. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Trung tâm Y tế giao.

Tổng số người đã xem bản tin này: 2069

Trả lời