Bs. Nguyễn Hải Bình – Phó trưởng phòng KHNV-TCKT

Họ và tên
Trình độ chuyên môn
Đinh Hương Thảo Đại học Kế toán
Đinh Thị Ngọc Tuyền Cao đẳng điều dưỡng
Hoàng Minh Sơn Cử nhân Điện tử – viễn thông
Đinh Trần Chiến Kỹ sư kỹ thuật phần mềm
Hà Thị Tỉnh Đại học kế toán
Hoàng Minh Tuấn Đại học kế toán
Cao Xuân Đại Đại học kế toán
Đặng Văn Thông Đại học kế toán
Lê Thị Hậu Cao đẳng điều dưỡng
Cao đẳng điều dưỡng Cao đẳng điều dưỡng

 

 

I. Thông tin liên hệ
Điện thoại:
Email: phongkhthdh@gmail.com

II. Chức năng, nhiệm vụ
1. Vị trí, chức năng:
Phòng Kế hoạch-Nghiệp vụ-Tài chính-Kế toán là phòng nghiệp vụ có chức năng tham mưu cho Giám đốc Trung tâm Y tế thực hiện chức năng quản lý về công tác kế hoạch, thống kê y tế; quản lý chất lượng; tài chính kế toán; bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; quản lý sức khỏe; thực hiện công tác công nghệ thông tin, quản lý trang thông tin điện tử;
Phòng Kế hoạch-Nghiệp vụ-Tài chính-Kế toán chịu sự quản lý và chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Trung tâm Y tế.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn:
2.1. Thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ của Kế hoạch tổng hợp, Chỉ đạo tuyến, Tài chính kế toán, Quản lý chất lượng Trung tâm theo Thông tư 19/2013/TT-BYT ngày 12/7/2013 của Bộ Y tế.
2.1. Thực hiện đầy đủ, chính xác công tác báo cáo thống kê theo quy định hoặc đột xuất khi có yêu cầu của lãnh đạo đơn vị và cấp trên.
2.3. Xây dựng kế hoạch, chương trình hoạt động của toàn Trung tâm bảo đảm và cải tiến chất lượng Trung tâm. Xây dựng các chỉ số chất lượng, cơ sở dữ liệu và đo lường chất lượng Trung tâm. Triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn người bệnh và nhân viên y tế. Áp dụng bộ tiêu chuẩn quản lý chất lượng Trung tâm tại Trung tâm và tổ chức đánh giá chất lượng Trung tâm theo tiêu chí. Duy trì quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Trung tâm.
2.4. Thực hiện công tác công nghệ thông tin và thông tin liên lạc:
– Là đầu mối tham mưu, triển khai thực hiện nhiệm vụ ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong hoạt động của Trung tâm Y tế.
– Tham mưu và thực hiện công tác quản lý hệ thống mạng, hệ thống máy tính, máy chủ, điện thoại và hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin tại các khoa/phòng/trạm Y tế, đảm bảo thông tin liên lạc và an toàn, bảo mật thông tin, dữ liệu trong hoạt động của cơ quan.
– Tham mưu công tác quản trị trang thông tin điện tử; trực tiếp quản lý và điều phối hoạt động sử dụng hệ thống đường truyền trực tuyến phục vụ hội nghị và hoạt động hỗ trợ hội chẩn, cấp cứu y khoa từ xa (Telemedicine) trong ngành y tế.
2.5. Căn cứ vào chế độ, chính sách hiện hành và kế hoạch công tác đơn vị, lập dự toán ngân sách, kế hoạch thu chi của đơn vị và tổ chức thực hiện khi kế hoạch được phê duyệt.
2.6. Theo định hướng hạch toán kinh tế trong công tác khám bệnh, chữa bệnh, tổ chức và quản lý chặt chẽ việc thu viện phí theo quy định.
2.7. Theo kế hoạch ngân sách và các nguồn thu khác, tổ chức xây dựng định mức chi tiêu cho từng hoạt động cụ thể của đơn vị. Là đầu mối tham mưu xây dựng và tổ chức thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ, thực hành tiết kiệm.
2.8. Tổ chức công tác kế toán trong đơn vị theo đúng quy định hiện hành. Thực hiện các nghiệp vụ kế toán lao động tiền lương, chế độ chính sách, vật tư tài sản, hành chính sự nghiệp chính xác, kịp thời. Tổ chức hướng dẫn, kiểm tra, giám sát công tác kế toán, chế độ thu chi của đơn vị.
2.9. Thực hiện công tác liên quan đến BHXH, BHYT cho cán bộ, viên chức, lao động đơn vị.
2.10. Định kỳ thực hiện báo cáo quyết toán, tổng kết tài sản, kiểm kê tài sản hàng năm.
2.11. Tổ chức bảo quản lưu trữ các chứng từ, sổ sách kế toán đúng theo quy định.
2.12. Tổng hợp tình hình, số liệu cụ thể, phân tích kết quả hoạt động của đơn vị.
2.13. Tham gia công tác đoàn thể, học tập, bồi dưỡng tham dự các hội nghị, nghị quyết.
2.14. Thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc giao.

Tổng số người đã xem bản tin này: 6454