I. Thông tin liên hệ Điện thoại: Email: ytccdh@gmail.com II. Chức năng, nhiệm vụ 1. Vị trí, chức năng: Khoa Kiểm soát bệnh tật và HIV/AIDS-Y tế công cộng – An toàn thực phẩm – Dinh dưỡng là khoa trực thuộc Trung tâm Y tế huyện Đầm Hà chịu tráchTin chi tiết