Thực hiện Công văn số 118-CV/HU ngày 26/10/2020 của Huyện ủy Đầm Hà về việc thảo luận, lấy ý kiến của Nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Trung tâm Y tế huyện Đầm Hà xin thôngTin chi tiết