Thông tư 01/2016/TT-BNV Hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trọng hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập Tin chi tiết