I. Thông tin liên hệ
Điện thoại:
Email: phongdansodamha@gmail.com

II. Vị trí và chức năng
1. Vị trí, chức năng:
Phòng Dân số là phòng chuyên môn thuộc Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố (sau đây gọi tắt là Trung tâm Y tế), chịu sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Trung tâm Y tế. Phòng Dân số có chức năng tham mưu Giám đốc Trung tâm Y tế tham mưu với cấp trên và ban hành các văn bản chỉ đạo, tổ chức thực hiện hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch về Dân số và phát triển trên địa bàn cấp huyện.
2. Nhiệm vụ, quyền hạn:
a) Tham mưu cho Giám đốc Trung tâm Y tế; tham mưu với cấp ủy, chính quyền, Ban chỉ đạo cấp huyện ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch về công tác Dân số và phát triển giai đoạn, hàng năm theo chỉ đạo hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh phù hợp với tình hình thực tế địa phương.
b) Tham mưu cho Giám đốc Trung tâm Y tế ban hành các văn bản triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, kỹ thuật, truyền thông giáo dục về dân số và phát triển theo chức năng và thẩm quyền ban hành để hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch giao.
c) Triển khai, phối hợp thực hiện các hoạt động chuyên môn, kỹ thuật cung cấp dịch vụ về Dân số – Kế hoạch hóa gia đình; Phục hồi chức năng cho người khuyết tật; Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi; Chăm sóc sức khỏe sinh sản; Cải thiện tình trạng dinh dưỡng trẻ em.
d) Triển khai, phối hợp thực hiện các hoạt động truyền thông, giáo dục, vận động, phổ biến các chính sách về dân số và phát triển đến các tổ chức, cá nhân, nhân dân trên địa bàn.
e) Hướng dẫn, kiểm tra và giám sát các hoạt động về Dân số và phát triển của các cơ quan ngành thành viên Ban chỉ đạo cấp huyện, các cơ quan tổ chức phối hợp; Ban dân số; Trạm Y tế xã, phường, thị trấn, các cơ sở cung cấp dịch vụ về dân số – KHHGĐ trên địa bàn và cộng tác viên tại thôn, bản, khu phố.
f) Triển khai thực hiện các dự án Dân số và phát triển trên địa bàn, khi được cấp có thẩm quyền phê duyêt.
g) Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ dân số xã và cộng tác viên thôn, bản, khu phố.
h) Tham gia nghiên cứu khoa học, ứng dụng kết quả nghiên cứu và tiến bộ khoa học, kỹ thuật về lĩnh vực Dân số – Kế hoạch hóa gia đình.
i) Thực hiện các chế độ thống kê, báo cáo, hỗ trợ vận hành kho dữ liệu điện tử về dân số – KHHGĐ tại các Trạm Y tế, các biểu mẫu sổ, phiếu của cộng tác viên dân số thôn, bản, khu phố theo quy định.

IV. Đội ngũ cán bộ
1. Hà Thị Xuân
2. Nguyễn Thị Ánh Tuyết
3. Hoàng Văn Hà
4. Đinh Thị Biên
5. Hà Thị Thanh Viện
6. Đỗ Thị Thanh Hương

Tổng số người đã xem bản tin này: 5492