I. Thông tin liên hệ
Điện thoại:
Email: phongkhthdh@gmail.com

II. Chức năng, nhiệm vụ
1. Vị trí, chức năng:
Phòng Kế hoạch Tổng hợp là phòng nghiệp vụ chịu trách nhiệm trước Giám đốc về toàn bộ các công tác Kế hoạch tổng hợp; Quản lý chất lượng Trung tâm; Chỉ đạo tuyến & Hợp tác quốc tế; Báo cáo thống kê; Quản lý trang thiết bị y tế; Ứng dụng công nghệ thông tin; Hành chính quản trị; Tổ chức cán bộ.
2. Nhiệm vụ, quyền hạn:
2.1. Công tác Kế hoạch Tổng hợp
a) Căn cứ vào nhiệm vụ của TTYT, hướng dẫn các khoa, phòng lập kế hoạch thực hiện các mặt hoạt động của TTYT.
b) Tổ chức, theo dõi, đôn đốc, đánh giá hiệu quả việc thực hiện kế hoạch quy chế bệnh viện để báo cáo giám đốc xem xét, chỉ đạo.
c) Tổ chức đào tạo liên tục cho các thành viên trong TTYT và tuyến dưới. Phối hợp với các trường để tổ chức thực hành cho học viên.
d) Tổng kết đánh giá công tác chuyên môn, triển khai công tác nghiên cứu khoa học trong toàn TTYT.
e) Tổ chức việc điều hòa phối hợp công tác giữa các khoa, phòng trong TTYT, giữa TTYT với các cơ quan có liên quan nhằm nâng cao hiệu quả công tác khám bệnh chữa bệnh của TTYT.
f) Chỉ đạo và hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật cho tuyến dưới.
g) Tổ chức thực hiện công tác hợp tác quốc tế theo kế hoạch của TTYT và quy định của Nhà nước.
h) Đảm bảo việc lưu trữ, thống kê, khai thác hồ sơ bệnh án theo quy định.
i) Phối hợp với Phòng Điều dưỡng tổ chức công tác thường trực toàn TTYT.
k) Xây dựng quy hoạch phát triển chuyên môn kỹ thuật của TTYT để trình giám đốc xét duyệt và báo cáo cấp trên.
l) Định kỳ sơ kết, tổng kết công tác điều trị, báo cáo giám đốc và cơ quan cấp trên.
m) Chuẩn bị các phương án phòng chống thiên tai, thảm họa và các trường hợp bất thường khác để trình giám đốc và tổ chức thực hiện.
2.2. Công tác Chỉ đạo tuyến
a) Lập kế hoạch chỉ đạo tuyến dưới trình giám đốc TTYT phê duyệt để tổ chức thực hiện.
b) Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá hiệu quả công tác hoạt động chuyên môn kỹ thuật của tuyến dưới.
c) Phối hợp với các chuyên khoa tổ chức thực hiện đào tạo liên tục cho cán bộ tuyến dưới, đồng thời làm tốt công tác nghiên cứu khoa học.
d) Định kỳ sơ kế, tổng kết, đúc rút kinh nghiệm về công tác chỉ đạo tuyến trình giám đốc TTYT và báo cáo cấp trên.
e) Tổ chức thống kê, lưu trữ hồ sơ theo đúng quy chế TTYT.
2.3. Công tác Tổ chức cán bộ
a) Căn cứ vào nhiệm vụ chung của TTYT, lập kế hoạch tổ chức bộ máy, sắp xếp nhân lực, đào tạo nhân lực, tổ chức thi tuyển nhân lực để trình giám đốc xét duyệt và tổ chức thực hiện.
b) Tổ chức thực hiện công tác cán bộ, quản lý hồ sơ lý lịch theo phương pháp khoa học, làm thống kê báo cáo theo quy định.
c) Xây dựng lề lối làm việc và quan hệ công tác giữa các khoa phòng, trình giám đốc TTYT xét duyệt, tổ chức thực hiện.
d) Tổ chức thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, quan hệ chặt chẽ với các tổ chức đảng, chính quyền địa phương để phối hợp công tác trong công việc có liên quan.
e) Tổ chức thực hiện các chế độ chính sách cùa Nhà nước, của ngành y tế đối với mọi thành viên và người bệnh trong TTYT.
f) Phối hợp với các đoàn thể quần chúng tổ chức phong trào thi đua, các đợt học tập thời sự, chính trị, chính sách, văn hóa, ngoại ngữ để nâng cao y đức, tinh thần trách nhiệm và thái độ phục vụ.
g) Phối hợp với các khoa, phòng chức năng đề xuất với giám đốc TTYT giải quyết những vấn đề có liên quan đến người bệnh thuộc diện chính sách xã hội.
h) Nắm tình hình, tâm tư nguyện vọng của mọi thành viên trong TTYT để đề xuất với giám đốc xem xét, giải quyết.
2.4. Công tác Hành chính quản trị
a) Căn cứ kế hoạch công tác của TTYT, lập kế hoạch công tác hành chính để trình giám đốc phê duyệt và tổ chức thực hiện.
b) Lập kế hoạch cung ứng vật tư, trang thiết bị thông dụng cho các khoa, phòng trong TTYT theo kế hoạch đã được duyệt, đảm bảo đầy đủ đúng chủng loại, đúng quy định về quản lý tài chính.
c) Tổ chức tốt công tác quản lý có hệ thống các công văn đi và đến của TTYT, hệ thống bảo quản, lưu trữ hồ sơ theo quy định. Đảm bảo hệ thống thông tin liên lạc của TTYT.
d) Đảm bảo công tác tiếp khách, phục vụ các buổi hội nghị toàn TTYT.
e) Tham gia kiểm tra chế độ bảo quản, sử dụng, vận hành các máy, thiết bị thông dụng của các khoa, phòng trong TTYT.
f) Quản lý nhà cửa, kho tàng, vật tư, thiết bị thông dụng của TTYT.
g) Quản lý các phương tiện vận tải của TTYT. Điều động xe ô tô đi công tác và cấp cứu theo quy định.
h) Tổ chức, thực hiện việc sửa chữa nhà cửa, duy tu, bảo dưỡng các máy thông dụng theo kế hoạch.
i) Đảm bảo cung cấp đầy đủ nước sạch, cung ứng điện, hơi để sấy, hấp tiệt trùng và xử lý chất thải TTYT.
k) Đảm bảo vệ sinh ngoại cảnh sạch, đẹp (vườn hoa, cây cảnh), hệ thống cống rãnh thông thoát trong TTYT. Định kỳ tổ chức kiểm tra vệ sinh chung trong TTYT.
l) Đảm bảo công tác trật tự trị an chung. Tham gia kiểm tra công tác bảo hộ lao động trong TTYT.
m) Định kỳ tổng kết công tác cung cấp, mua sắm vật liệu, trang thiết bị thông dụng, báo cáo giám đốc TTYT.
n) Nghiên cứu xây dựng định mức tiêu hao vật tư thông dụng để trình giám đốc TTYT duyệt và tổ chức thực hiện. Kiểm tra đôn đốc việc sử dụng hợp lý, có hiệu quả; chống lãng phí, tham ô.
p) Định kỳ báo cáo giám đốc về nhận xét việc sử dụng hợp lý vật tư tiêu hao ở các khoa, phòng trong TTYT để giám đốc xem xét quyết định việc khen thưởng, kỷ luật.
2.5. Công tác Vật tư, thiết bị y tế
a) Căn cứ kế hoạch chung của TTYT lập dự trù, kế hoạch mua sắm, thay thế, sửa chữa thanh lý tài sản, thiết bị y tế trong TTYT trình giám đốc duyệt và tổ chức thực hiện việc cung ứng đầy đủ thiết bị y tế, vật tư tiêu hao theo kế hoạch được duyệt.
b) Tổ chức đấu thầu mua sắm, sửa chữa và tổ chức thanh lý tài sản, thiết bị y tế theo quy định của Nhà nước.
c) Tổ chức duy tu, bảo dưỡng thiết bị y tế kịp thời.
d) Xây dựng phương án lắp đặt cải tạo máy theo quy phạm Việt Nam, tiêu chuẩn Việt Nam để trình cấp trên phê duyệt theo thẩm quyền.
e) Lập hồ sơ, lý lịch cho tất cả các loại máy, xây dựng quy trình vận hành, bảo quản và kỹ thuật an toàn sử dụng máy. Đối với những máy đắt tiền, quý hiếm phải có người trực tiếp bảo quản và sử dụng theo quyết định của giám đốc TTYT.
f) Tổ chức thực hiện việc kiểm tra định kỳ và đột xuất việc sử dụng và bảo quản thiết bị y tế. Mỗi lần kiểm tra phải ghi nhận xét và ký tên vào hồ sơ lý lịch máy.
g) Kiểm tra công tác bảo hộ lao động, đặc biệt đối với các máy tối nguy hiểm theo danh mục quy định của Nhà nước.
h) Định kỳ đánh giá, báo cáo tình hình quản lý và sử dụng vật tư thiết bị y tế trong TTYT trình giám đốc.
i) Tổ chức học tập cho các thành viên trong TTYT hoặc các đơn vị y tế tuyến dưới học tập về bảo quản, sử dụng, sửa chữa thiết bị y tế nhằm nâng cao tay nghề và sử dụng thiết bị y tế có hiệu quả.
2.6. Công tác Công nghệ thông tin
a) Quản lý, triển khai ứng dụng CNTT trong hoạt động của TTYT.
b) Xây dựng kế hoạch triển khai ứng dụng và phát triển CNTT trong hoạt động của TTYT.
c) Tổ chức triển khai các giải pháp đảm bảo an toàn và bảo mật cho hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của TTYT.
d) Tổ chức thiết kế, lắp đặt các thiết bị tin học cho các Khoa, Phòng, Trung tâm.
e) Hướng dẫn, đào tạo nâng cao năng lực ứng dụng CNTT cho cán bộ, viên chức TTYT.
f) Xây dựng hệ cơ sở dữ liệu của TTYT; Thực hiện công tác thống kê y tế theo quy định.
g) Quản lý, duy trì hoạt động ổn định, có hiệu quả của hệ thống mạng, hệ thống thư điện tử, đảm bảo việc kết nối thông tin giữa TTYT với Sở Y tế và các đơn vị sự nghiệp có liên quan.
h) Quản lý, phát triển trang thông tin điện tử (Website) của TTYT.
i) Đảm nhiệm công tác sửa chữa, bảo dưỡng các thiết bị công nghệ thông tin.
2.7. Công tác Quản lý chất lượng
a) Xây dựng kế hoạch và nội dung hoạt động quản lý chất lượng trong TTYT để trình giám đốc phê duyệt;
b) Tổ chức thực hiện, theo dõi, giám sát, đánh giá, báo cáo, phối hợp, hỗ trợ việc triển khai các hoạt động về quản lý chất lượng và các đề án bảo đảm, cải tiến chất lượng tại các khoa phòng;
c) Làm đầu mối thiết lập hệ thống quản lý sai sót, sự cố bao gồm phát hiện, tổng hợp, phân tích, báo cáo và nghiên cứu, đề xuất giải pháp khắc phục;
d) Làm đầu mối phối hợp với các khoa, phòng giải quyết các đơn thư, khiếu nại, tố cáo và các vấn đề liên quan đến hài lòng người bệnh;
e) Thu thập, tổng hợp, phân tích dữ liệu, quản lý và bảo mật thông tin liên quan đến chất lượng bệnh viện. Phối hợp với bộ phận thống kê, tin học của TTYT tiến hành đo lường chỉ số chất lượng bệnh viện;
f) Triển khai hoặc phối hợp tổ chức đào tạo, huấn luyện, tập huấn, bồi dưỡng về quản lý chất lượng;
g) Tổ chức đánh giá chất lượng nội bộ của TTYT dựa trên các bộ tiêu chí, tiêu chuẩn quản lý chất lượng do Bộ Y tế ban hành hoặc thừa nhận;
h) Thực hiện đánh giá việc tuân thủ các quy định và hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế;
i) Xây dựng và triển khai thực hiện chương trình an toàn người bệnh.
2.8. Công tác Kiểm soát nhiễm khuẩn (Bộ phận KSNK)
a) Xây dựng kế hoạch kiểm soát nhiễm khuẩn định kỳ và hằng năm để trình Hội đồng Kiểm soát nhiễm khuẩn thẩm định trước khi Giám đốc phê duyệt và tổ chức thực hiện.
b) Đầu mối xây dựng các quy định, quy trình kiểm soát nhiễm khuẩn trên cơ sở các quy định, hướng dẫn chung của Bộ Y tế và trình Giám đốc phê duyệt và tổ chức thực hiện.
c) Tham mưu việc thực hiện quy chế KSNK của đơn vị.
d) Kiểm tra công tác vệ sinh, chống nhiễm khuẩn tại các buồng bệnh và các khoa.
e) Khử khuẩn,tiệt khuẩn dụng cụ y tế cho toàn đơn vị.
f) Giám sát việc xử lý chất thải cho toàn đơn vị.
g) Bảo đảm vệ sinh đơn vị sạch đẹp.
h) Giám sát mọi thành viên trong đơn vị thực hiện kỹ thuật vô khuẩn, vệ sinh khoa, phòng.
i) Huấn luyện, nghiên cứu khoa học và chỉ đạo tuyến dưới về công tác KSNK. Trang bị đủ phương tiện, dụng cụ, hóa chất để thực hiện nhiệm vụ.
k) Đầu mối phối hợp với các khoa, phòng liên quan giám sát công tác kiểm soát nhiễm khuẩn, bao gồm:
– Phát hiện, giám sát về KSNK trong phòng, chống bệnh truyền nhiễm.
– Phát hiện, nhận báo cáo các trường hợp nhiễm khuẩn liên quan đến chăm sóc y tế từ các khoa lâm sàng và kết quả nuôi cấy vi khuẩn từ khoa Cận lâm sàng (xét nghiệm Vi sinh) và đề xuất các giải pháp can thiệp kịp thời.
– Theo dõi và báo cáo các vi khuẩn kháng thuốc.
l) Kiểm tra, đôn đốc viên chức, người lao động, thực tập sinh, người bệnh, người nhà người bệnh và khách hàng thực hiện đúng quy định kiểm soát nhiễm khuẩn trong công tác khám, chữa bệnh.
m) Tuyên truyền, huấn luyện, nghiên cứu khoa học, tham gia hợp tác quốc tế và chỉ đạo tuyến dưới về kiểm soát nhiễm khuẩn.
n) Quản lý, giám sát các hoạt động khử khuẩn, tiệt khuẩn, giặt là, cung cấp dụng cụ vô khuẩn, hoá chất sát khuẩn, khử khuẩn, đồ vải vàvật tư tiêu hao phục vụ công tác kiểm soát nhiễm khuẩn trong toàn đơn vị.
o) Theo dõi, đánh giá, báo cáo phơi nhiễm và tai nạn rủi ro nghề nghiệp liên quan đến tác nhân vi sinh vật của thầy thuốc, nhân viên y tế.
p) Tham gia cùng khoa Cận lâm sàng, bộ phận dược và các khoa lâm sàng theo dõi vi khuẩn kháng thuốc và sử dụng kháng sinh hợp lý.
q) Phối hợp với các khoa, phòng, các thành viên mạng lưới kiểm soát nhiễm khuẩn phát hiện, giải quyết các vấn đề liên quan tới công tác kiểm soát nhiễm khuẩn. Hướng dẫn thực hành của các học viên trường y dược. Quản lý các nguyên tắc thực hành trong lĩnh vực dược.
r) Thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc giao.

III. Đội ngũ cán bộ
* Phòng Kế hoạch Tổng hợp
1. Lê Anh Quyến
2. Nguyễn Tiến Dũng
3. Đặng Thị Thủy
4. Hoàng Văn Hà
5. Đặng Văn Thông
6. Hoàng Minh Sơn
7. Nguyễn Anh Tuấn
8. Ngô Đình Cung
9. Đinh Trần Chiến
10. Vũ Thành Trung
11. Nguyễn Đức Mạnh
12. Đỗ Thị Thanh Hương
13. Tôn Thị Dư
14. Phạm Thị Trang
* Bộ phận KSNK phòng KHTH
1. Đỗ Hải Quang
2. Lương Thị Thúy
3. Nguyễn Thị Thủy
4. Nình Thị Hạnh
5. Hoàng Thị Sáu

Tổng số người đã xem bản tin này: 3653