I. Thông tin liên hệ
Điện thoại:
Email: phongkhthdh@gmail.com

II. Chức năng, nhiệm vụ
1. Vị trí, chức năng:
Phòng Kế hoạch Tổng hợp là phòng nghiệp vụ chịu trách nhiệm trước Giám đốc về toàn bộ các công tác Kế hoạch tổng hợp; Quản lý chất lượng Trung tâm; Chỉ đạo tuyến & Hợp tác quốc tế; Báo cáo thống kê; Quản lý trang thiết bị y tế; Ứng dụng công nghệ thông tin; Hành chính quản trị; Tổ chức cán bộ.
2. Nhiệm vụ, quyền hạn:
2.1. Công tác Kế hoạch Tổng hợp
a) Căn cứ vào nhiệm vụ của TTYT, hướng dẫn các khoa, phòng lập kế hoạch thực hiện các mặt hoạt động của TTYT.
b) Tổ chức, theo dõi, đôn đốc, đánh giá hiệu quả việc thực hiện kế hoạch quy chế bệnh viện để báo cáo giám đốc xem xét, chỉ đạo.
c) Tổ chức đào tạo liên tục cho các thành viên trong TTYT và tuyến dưới. Phối hợp với các trường để tổ chức thực hành cho học viên.
d) Tổng kết đánh giá công tác chuyên môn, triển khai công tác nghiên cứu khoa học trong toàn TTYT.
e) Tổ chức việc điều hòa phối hợp công tác giữa các khoa, phòng trong TTYT, giữa TTYT với các cơ quan có liên quan nhằm nâng cao hiệu quả công tác khám bệnh chữa bệnh của TTYT.
f) Chỉ đạo và hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật cho tuyến dưới.
g) Tổ chức thực hiện công tác hợp tác quốc tế theo kế hoạch của TTYT và quy định của Nhà nước.
h) Đảm bảo việc lưu trữ, thống kê, khai thác hồ sơ bệnh án theo quy định.
i) Phối hợp với Phòng Điều dưỡng tổ chức công tác thường trực toàn TTYT.
k) Xây dựng quy hoạch phát triển chuyên môn kỹ thuật của TTYT để trình giám đốc xét duyệt và báo cáo cấp trên.
l) Định kỳ sơ kết, tổng kết công tác điều trị, báo cáo giám đốc và cơ quan cấp trên.
m) Chuẩn bị các phương án phòng chống thiên tai, thảm họa và các trường hợp bất thường khác để trình giám đốc và tổ chức thực hiện.
2.2. Công tác Chỉ đạo tuyến
a) Lập kế hoạch chỉ đạo tuyến dưới trình giám đốc TTYT phê duyệt để tổ chức thực hiện.
b) Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá hiệu quả công tác hoạt động chuyên môn kỹ thuật của tuyến dưới.
c) Phối hợp với các chuyên khoa tổ chức thực hiện đào tạo liên tục cho cán bộ tuyến dưới, đồng thời làm tốt công tác nghiên cứu khoa học.
d) Định kỳ sơ kế, tổng kết, đúc rút kinh nghiệm về công tác chỉ đạo tuyến trình giám đốc TTYT và báo cáo cấp trên.
e) Tổ chức thống kê, lưu trữ hồ sơ theo đúng quy chế TTYT.
2.3. Công tác Tổ chức cán bộ
a) Căn cứ vào nhiệm vụ chung của TTYT, lập kế hoạch tổ chức bộ máy, sắp xếp nhân lực, đào tạo nhân lực, tổ chức thi tuyển nhân lực để trình giám đốc xét duyệt và tổ chức thực hiện.
b) Tổ chức thực hiện công tác cán bộ, quản lý hồ sơ lý lịch theo phương pháp khoa học, làm thống kê báo cáo theo quy định.
c) Xây dựng lề lối làm việc và quan hệ công tác giữa các khoa phòng, trình giám đốc TTYT xét duyệt, tổ chức thực hiện.
d) Tổ chức thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, quan hệ chặt chẽ với các tổ chức đảng, chính quyền địa phương để phối hợp công tác trong công việc có liên quan.
e) Tổ chức thực hiện các chế độ chính sách cùa Nhà nước, của ngành y tế đối với mọi thành viên và người bệnh trong TTYT.
f) Phối hợp với các đoàn thể quần chúng tổ chức phong trào thi đua, các đợt học tập thời sự, chính trị, chính sách, văn hóa, ngoại ngữ để nâng cao y đức, tinh thần trách nhiệm và thái độ phục vụ.
g) Phối hợp với các khoa, phòng chức năng đề xuất với giám đốc TTYT giải quyết những vấn đề có liên quan đến người bệnh thuộc diện chính sách xã hội.
h) Nắm tình hình, tâm tư nguyện vọng của mọi thành viên trong TTYT để đề xuất với giám đốc xem xét, giải quyết.
2.4. Công tác Hành chính quản trị
a) Căn cứ kế hoạch công tác của TTYT, lập kế hoạch công tác hành chính để trình giám đốc phê duyệt và tổ chức thực hiện.
b) Lập kế hoạch cung ứng vật tư, trang thiết bị thông dụng cho các khoa, phòng trong TTYT theo kế hoạch đã được duyệt, đảm bảo đầy đủ đúng chủng loại, đúng quy định về quản lý tài chính.
c) Tổ chức tốt công tác quản lý có hệ thống các công văn đi và đến của TTYT, hệ thống bảo quản, lưu trữ hồ sơ theo quy định. Đảm bảo hệ thống thông tin liên lạc của TTYT.
d) Đảm bảo công tác tiếp khách, phục vụ các buổi hội nghị toàn TTYT.
e) Tham gia kiểm tra chế độ bảo quản, sử dụng, vận hành các máy, thiết bị thông dụng của các khoa, phòng trong TTYT.
f) Quản lý nhà cửa, kho tàng, vật tư, thiết bị thông dụng của TTYT.
g) Quản lý các phương tiện vận tải của TTYT. Điều động xe ô tô đi công tác và cấp cứu theo quy định.
h) Tổ chức, thực hiện việc sửa chữa nhà cửa, duy tu, bảo dưỡng các máy thông dụng theo kế hoạch.
i) Đảm bảo cung cấp đầy đủ nước sạch, cung ứng điện, hơi để sấy, hấp tiệt trùng và xử lý chất thải TTYT.
k) Đảm bảo vệ sinh ngoại cảnh sạch, đẹp (vườn hoa, cây cảnh), hệ thống cống rãnh thông thoát trong TTYT. Định kỳ tổ chức kiểm tra vệ sinh chung trong TTYT.
l) Đảm bảo công tác trật tự trị an chung. Tham gia kiểm tra công tác bảo hộ lao động trong TTYT.
m) Định kỳ tổng kết công tác cung cấp, mua sắm vật liệu, trang thiết bị thông dụng, báo cáo giám đốc TTYT.
n) Nghiên cứu xây dựng định mức tiêu hao vật tư thông dụng để trình giám đốc TTYT duyệt và tổ chức thực hiện. Kiểm tra đôn đốc việc sử dụng hợp lý, có hiệu quả; chống lãng phí, tham ô.
p) Định kỳ báo cáo giám đốc về nhận xét việc sử dụng hợp lý vật tư tiêu hao ở các khoa, phòng trong TTYT để giám đốc xem xét quyết định việc khen thưởng, kỷ luật.
2.5. Công tác Vật tư, thiết bị y tế
a) Căn cứ kế hoạch chung của TTYT lập dự trù, kế hoạch mua sắm, thay thế, sửa chữa thanh lý tài sản, thiết bị y tế trong TTYT trình giám đốc duyệt và tổ chức thực hiện việc cung ứng đầy đủ thiết bị y tế, vật tư tiêu hao theo kế hoạch được duyệt.
b) Tổ chức đấu thầu mua sắm, sửa chữa và tổ chức thanh lý tài sản, thiết bị y tế theo quy định của Nhà nước.
c) Tổ chức duy tu, bảo dưỡng thiết bị y tế kịp thời.
d) Xây dựng phương án lắp đặt cải tạo máy theo quy phạm Việt Nam, tiêu chuẩn Việt Nam để trình cấp trên phê duyệt theo thẩm quyền.
e) Lập hồ sơ, lý lịch cho tất cả các loại máy, xây dựng quy trình vận hành, bảo quản và kỹ thuật an toàn sử dụng máy. Đối với những máy đắt tiền, quý hiếm phải có người trực tiếp bảo quản và sử dụng theo quyết định của giám đốc TTYT.
f) Tổ chức thực hiện việc kiểm tra định kỳ và đột xuất việc sử dụng và bảo quản thiết bị y tế. Mỗi lần kiểm tra phải ghi nhận xét và ký tên vào hồ sơ lý lịch máy.
g) Kiểm tra công tác bảo hộ lao động, đặc biệt đối với các máy tối nguy hiểm theo danh mục quy định của Nhà nước.
h) Định kỳ đánh giá, báo cáo tình hình quản lý và sử dụng vật tư thiết bị y tế trong TTYT trình giám đốc.
i) Tổ chức học tập cho các thành viên trong TTYT hoặc các đơn vị y tế tuyến dưới học tập về bảo quản, sử dụng, sửa chữa thiết bị y tế nhằm nâng cao tay nghề và sử dụng thiết bị y tế có hiệu quả.
2.6. Công tác Công nghệ thông tin
a) Quản lý, triển khai ứng dụng CNTT trong hoạt động của TTYT.
b) Xây dựng kế hoạch triển khai ứng dụng và phát triển CNTT trong hoạt động của TTYT.
c) Tổ chức triển khai các giải pháp đảm bảo an toàn và bảo mật cho hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của TTYT.
d) Tổ chức thiết kế, lắp đặt các thiết bị tin học cho các Khoa, Phòng, Trung tâm.
e) Hướng dẫn, đào tạo nâng cao năng lực ứng dụng CNTT cho cán bộ, viên chức TTYT.
f) Xây dựng hệ cơ sở dữ liệu của TTYT; Thực hiện công tác thống kê y tế theo quy định.
g) Quản lý, duy trì hoạt động ổn định, có hiệu quả của hệ thống mạng, hệ thống thư điện tử, đảm bảo việc kết nối thông tin giữa TTYT với Sở Y tế và các đơn vị sự nghiệp có liên quan.
h) Quản lý, phát triển trang thông tin điện tử (Website) của TTYT.
i) Đảm nhiệm công tác sửa chữa, bảo dưỡng các thiết bị công nghệ thông tin.
2.7. Công tác Quản lý chất lượng
a) Xây dựng kế hoạch và nội dung hoạt động quản lý chất lượng trong TTYT để trình giám đốc phê duyệt;
b) Tổ chức thực hiện, theo dõi, giám sát, đánh giá, báo cáo, phối hợp, hỗ trợ việc triển khai các hoạt động về quản lý chất lượng và các đề án bảo đảm, cải tiến chất lượng tại các khoa phòng;
c) Làm đầu mối thiết lập hệ thống quản lý sai sót, sự cố bao gồm phát hiện, tổng hợp, phân tích, báo cáo và nghiên cứu, đề xuất giải pháp khắc phục;
d) Làm đầu mối phối hợp với các khoa, phòng giải quyết các đơn thư, khiếu nại, tố cáo và các vấn đề liên quan đến hài lòng người bệnh;
e) Thu thập, tổng hợp, phân tích dữ liệu, quản lý và bảo mật thông tin liên quan đến chất lượng bệnh viện. Phối hợp với bộ phận thống kê, tin học của TTYT tiến hành đo lường chỉ số chất lượng bệnh viện;
f) Triển khai hoặc phối hợp tổ chức đào tạo, huấn luyện, tập huấn, bồi dưỡng về quản lý chất lượng;
g) Tổ chức đánh giá chất lượng nội bộ của TTYT dựa trên các bộ tiêu chí, tiêu chuẩn quản lý chất lượng do Bộ Y tế ban hành hoặc thừa nhận;
h) Thực hiện đánh giá việc tuân thủ các quy định và hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế;
i) Xây dựng và triển khai thực hiện chương trình an toàn người bệnh.
* Tài chính Kế toán:
a) Căn cứ vào chế độ, chính sách hiện hành, và kế hoạch công tác của TTYT lập dự toán ngân sách, kế hoạch thu chi của TTYT và tổ chức thực hiện khi kế hoạch được phê duyệt.
b) Theo định hướng hạch toán kinh tế trong công tác khám bệnh, chữa bệnh, tổ chức và quản lý chặt chẽ việc thu viện phí theo quy định.
c) Theo kế hoạch ngân sách và các nguồn thu khác tổ chức xây dựng định mức chi tiêu cho từng hoạt động cụ thể của TTYT .
d) Tổ chức công tác kế toán trong TTYT theo đúng quy định hiện hành. Thực hiện các nghiệp vụ kế toán lao động tiền lương, chế độ chính sách, vật tư tài sản, hành chính sự nghiệp chính xác kịp thời. Tổ chức hướng dẫn, kiểm tra, giám sát công tác kế toán, chế độ thu chi của TTYT .
e) Định kỳ thực hiện báo cáo quyết toán, tổng kết tài sản, kiểm kê tài sản.
f) Tổ chức bảo quản lưu trữ các chứng từ, sổ sách kế toán theo đúng quy định.
g) Tổng hợp tình hình, số liệu cụ thể, phân tích kết quả hoạt động của TTYT .
2.2. Công tác Dược:
a) Lập kế hoạch, cung cấp và bảo đảm số lượng, chất lượng thuốc thông thường và thuốc chuyên khoa, hóa chất, vật dụng y tế tiêu hao: bông, băng, cồn, gạc cho điều trị nội trú và ngoại trú, đáp ứng yêu cầu điều trị hợp lý. Thực hiện công tác kiểm kê và bảo quản kho.
b) Có kế hoạch triển khai pha chế một số thuốc dùng ngoài trong đơn vị.
c) Kiểm tra, theo dõi việc sử dụng thuốc an toàn, hợp lý trong toàn TTYT.
d) Tham gia quản lý kinh phí thuốc. Thực hiện công tác kế toán dược.
e) Hướng dẫn thực hành của các học viên trường dược. Quản lý các nguyên tắc thực hành trong lĩnh vực dược.
f) Tham gia công tác nghiên cứu khoa học, thông tin về thuốc.
g) Cấp phát thuốc theo toa. Thống kê, tổng hợp, báo cáo công tác Dược.
h) Căn cứ kế hoạch chung của đơn vị lập dự trù, kế hoạch mua sắm vật tư tiêu hao theo kế hoạch được duyệt.
i) Tham gia công tác đoàn thể, học tập, bồi dưỡng tham dự các hội nghị, nghị quyết.

III. Đội ngũ cán bộ
1. Nguyễn Hải Bình
2. Đinh Hương Thảo
3. Đinh Thị Ngọc Tuyền
4. Hoàng Minh Sơn
5. Đinh Trần Chiến
6. Hà Thị Tỉnh
7. Hoàng Minh Tuấn
8. Cao Xuân Đại

Tổng số người đã xem bản tin này: 4989