I. Thông tin liên hệ Điện thoại: Email: II. Chức năng, nhiệm vụ 1. Vị trí, chức năng: Phòng Điều dưỡng của TTYT là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của giám đốc TTYT và chịu trách nhiệm trước giám đốc về tổ chức, điều hành vàTin chi tiết