I. Thông tin liên hệ Điện thoại: Email: khoanoinhi2016@gmail.com II. Chức năng, nhiệm vụ 1. Vị trí, chức năng: Khoa Nội – Nhi là khoa lâm sàng ghép thực hiện khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa nội, nhi. 2. Nhiệm vụ, quyền hạn: a) Khám bệnh, chữa bệnh cho ngườiTin chi tiết