Nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2018 và đề ra phương hướng, giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2019. Vừa qua, Chuyên môn và Công đoàn Trung tâm Y tế huyện Đầm Hà đã phối hợp tổ chức hội nghị công chức, viên chức, người lao động năm 2019.

Hội nghị đã được nghe báo cáo tổng kết công tác y tế; Báo cáo thu chi tài chính; Báo cáo kết quả phong trào thi đua; Báo cáo hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân và phương hướng nhiệm vụ năm 2019…Qua nghe các báo cáo 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019, công chức, viên chức và người lao động đang làm việc tại Trung tâm đã sôi nổi thảo luận, bàn bạc trên tinh thần tập trung dân chủ, đưa ra các ý kiến đóng góp để xây dựng, hoàn thiện quy chế nội bộ của cơ quan. Cũng tại đây, các đồng chí lãnh đạo Trung tâm Y tế Đầm Hà, lãnh đạo Công đoàn Trung tâm đã trực tiếp giải đáp những thắc mắc, kiến nghị của viên chức, người lao động và cùng đối thoại trực tiếp đưa ra các biện pháp nhằm hoàn thành nhiệm chính trị của cơ quan đồng thời nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho công chức, viên chức và người lao động.

Năm 2018, chuyên môn và Công đoàn Trung tâm Y tế Đầm Hà đã có sự phối hợp chặt chẽ, tổ chức, triển khai thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh, công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm…;tập trung mọi nguồn lực cho việc nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, duy trì thực hiện các kỹ thuật của những năm trước và các danh mục đã được phê duyệt; nhiều kỹ thuật mới được triển khai có hiệu quả, giảm đáng kể số bệnh nhân chuyển tuyến, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho nhân dân trên địa bàn; Thực hiện có hiệu quả công tác truyền thông giáo dục sức khỏe; công tác Dân số – KHHGĐ; chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, đảm bảo các chế độ chính sách cho CCVC, LĐ.

Thông qua hội nghị công chức, viên chức và người lao động đã phát huy được quyền làm chủ, sự đoàn kết thống nhất trong nội bộ cơ quan, góp phần nâng cao nhận thức của mỗi công chức, viên chức, người lao động trong thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh cho nhân dân trên địa bàn. Đồng thời, đây cũng là dịp để Công đoàn thể hiện rõ vai trò là người đại diện cho CCVC-LĐ, giám sát, kiểm tra việc thực hiện chế độ chính sách, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của CCVCLĐ.

Tổng số người đã xem bản tin này: 412