(Ban hành kèm theo Quyết định số 3931/QĐ-BYT ngày 21/9/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế) Chủ biên PGS.TS. Nguyễn Thị Xuyên Đồng Chủ biên: PGS.TS. Nguyễn Quốc Anh PGS.TS. Đinh Thị Kim Dung PGS.TS. Lương Ngọc Khuê Ban biên soạn PGS.TS. Đinh Thị Kim Dung PGS.TS. Đỗ Thị LiệuTin chi tiết