PHIẾU KHẢO SÁT, THĂM DÒ Ý KIẾN
Người dân, doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục khám chữa bệnh
tại Trung tâm Y tế huyện Đầm Hà