Tấm số 1

Tất cả mọi người sẽ nhìn thấy một số 12, bao gồm cả những người bị mù màu hoàn toàn

Tấm số 2

 • Nếu nhìn thấy số 8: là người có thị giác màu bình thường
 • Nếu nhìn thấy số 3: là người bị mù màu đỏ
 • Không thấy số gì: là người bị mù màu toàn bộ

Tấm số 3

 • Nếu nhìn thấy số 29: là người có thị giác màu bình thường
 • Nếu nhìn thấy số 70: là người bị mù màu đỏ và xanh lục
 • Không thấy số gì: là người bị mù màu toàn bộ

Tấm số 4

 • Nếu nhìn thấy số 5: là người có thị giác màu bình thường
 • Nếu nhìn thấy số 2: là người bị mù màu đỏ và xanh lục
 • Không thấy số gì: là người bị mù màu toàn bộ

Tấm số 5

 • Nếu nhìn thấy số 3: là người có thị giác màu bình thường
 • Nếu nhìn thấy số 5: là người bị mù màu đỏ và xanh lục
 • Không thấy số gì: là người bị mù màu toàn bộ

Tấm số 6

 • Nếu nhìn thấy số 15: là người có thị giác màu bình thường
 • Nếu nhìn thấy số 17: là người bị mù màu đỏ và xanh lục
 • Không thấy số gì: là người bị mù màu toàn bộ

Tấm số 7

 • Nếu nhìn thấy số 74: là người có thị giác màu bình thường
 • Nếu nhìn thấy số 21: là người bị mù màu đỏ và xanh lục
 • Không thấy số gì: là người bị mù màu toàn bộ

Tấm số 8

 • Nếu nhìn thấy số 6: là người có thị giác màu bình thường
 • Không thấy số gì: Phần lớn người mù màu không thể nhìn rõ con số này

Tấm số 9

 • Nếu nhìn thấy số 45: là người có thị giác màu bình thường
 • Không thấy số gì: Phần lớn người mù màu không thể nhìn rõ con số này

Tấm số 10

 • Nếu nhìn thấy số 5: là người có thị giác màu bình thường
 • Không thấy số gì: Phần lớn người mù màu không thể nhìn rõ con số này

Tấm số 11

 • Nếu nhìn thấy số 7: là người có thị giác màu bình thường
 • Không thấy số gì: Phần lớn người mù màu không thể nhìn rõ con số này

Tấm số 12

 • Nếu nhìn thấy số 16: là người có thị giác màu bình thường
 • Không thấy số gì: Phần lớn người mù màu không thể nhìn rõ con số này

Tấm số 13

 • Nếu nhìn thấy số 73: là người có thị giác màu bình thường
 • Không thấy số gì: Phần lớn người mù màu không thể nhìn rõ con số này

Tấm số 14

 • Không thấy số gì: Những người có thị lực bình thường hoặc mù màu hoàn toàn không thể nhìn thấy bất kỳ số nào
 • Nhìn thấy số 5: là người bị mù màu đỏ và xanh lục

Tấm số 15

 • Không thấy số gì: Những người có thị lực bình thường hoặc mù màu hoàn toàn không thể nhìn thấy bất kỳ số nào
 • Nhìn thấy số 45: là người bị mù màu đỏ và xanh lục

Tấm số 16

 • Nhìn thấy số 26: Những người có thị lực bình thường
 • Nhìn thấy số 6, số 2 mờ: người bị mù màu đỏ (protanopia) sẽ nhìn thấy số 6 còn người bị mù màu đỏ nhẹ (prontanomaly) có thể nhìn thấy số 2 mờ mờ.
 • Nhìn thấy số 2, số 6 mờ: người bị mù màu xanh lục (deuteranopia) sẽ nhìn thấy số 2, còn người bị mù màu xanh lục nhẹ (deuteranopia) có thể nhìn thấy số 6 mờ mờ.

Tấm số 17

 • Nhìn thấy số 42: Những người có thị lực bình thường
 • Nhìn thấy số 2, số 4 mờ: người bị mù màu đỏ (protanopia) sẽ nhìn thấy số 4 còn người bị mù màu đỏ nhẹ (prontanomaly) có thể nhìn thấy số 4 mờ mờ.
 • Nhìn thấy số 4, số 2 mờ: người bị mù màu xanh lục (deuteranopia) sẽ nhìn thấy số 4, còn người bị mù màu xanh lục nhẹ (deuteranopia) có thể nhìn thấy số 2 mờ mờ.

Tấm số 18

 • Những người có thị lực màu bình thường sẽ có thể theo dõi cả hai đường màu tím và đỏ
 • Những người bị mù màu đỏ (Protanopia) có thể dò đường màu tím, những người có protanomaly (tầm nhìn màu đỏ yếu) có thể dò theo đường màu đỏ, với độ khó tăng dần
 • Những người bị mù màu xanh lá cây (Deuteranopia) có thể theo dõi đường màu đỏ, những người bị thị lực xanh yếu (Deuteranomaly) có thể dò theo đường màu tím với độ khó tăng dần.

Tấm số 19

 • Những người có thị lực màu bình thường hoặc mù màu hoàn toàn không thể dò theo đường kẻ
 • Hầu hết những người bị mù màu xanh đỏ có thể theo dõi đường uốn lượn, tùy thuốc vào mức độ nghiêm trọng của tình trạng

Tấm số 20

 • Những người có thị lực màu bình thường sẽ có thể dõi theo một đường uốn lượn màu xanh lá cây
 • Hầu hết mọi người với bất kỳ hình thức mù màu nào sẽ không thể theo dõi đúng đường

Tấm số 21

 • Những người có thị lực màu bình thường sẽ có thể dõi theo một đường uốn lượn màu cam
 • Hầu hết mọi người với bất kỳ hình thức mù màu nào sẽ không thể theo dõi đúng đường

Tấm số 22

 • Những người có thị lực màu bình thường sẽ có thể dõi theo một đường uốn lượn màu xanh lam/vàng-xanh lục
 • Người mùi màu xanh đỏ sẽ theo dõi đường màu xanh lam và đỏ
 • Những người bị mù màu hoàn toàn sẽ không thể theo dõi bất kỳ đường nào

Tấm số 23

 • Những người có thị lực màu bình thường sẽ có thể dõi theo một đường uốn lượn màu đỏ và màu cam
 • Người mùi màu xanh đỏ sẽ theo dõi đường màu đỏ và xanh lam
 • Những người bị mù màu hoàn toàn sẽ không thể theo dõi bất kỳ đường nào

Tấm số 24

 • Mọi người ai cũng có thể theo dõi dòng nguêch ngoạc này.