Nhằm tăng cường công tác Kiểm soát nhiễm khuẩn trong hoạt động chuyên môn, cung cấp dịch vụ y tế, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, bảo đảm an toàn cho người bệnh, nhân viên y tế và cộng đồng.

Ngày 17/10/2018, Trung tâm Y tế huyện Đầm Hà đã triển khai các lớp tập huấn thông tư 16/2018/TT-BYT ngày 20/7/2018 của Bộ Y tế Quy định về kiểm soát nhiễm khuẩn đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hiện đang làm việc tại Trung tâm Y tế và các Trạm Y tế trên địa bàn huyện Đầm Hà

Tham gia đợt lớp tập huấn các học viên đã được báo cáo viên của Trung tâm Y tế huyện Đầm Hà triển khai đầy đủ nội dung của thông tư 16/2018/TT-BYT ngày 20/7/2018 của Bộ Y tế về kiểm soát nhiễm khuẩn. Đồng thời phân tích những điểm mới cần thực hiện trong thời gian tới mà thông tư đã ban hành.

Phát biểu chỉ đạo tại lớp tập huấn, bác sỹ Hoàng Lưu Lan Anh – Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Đầm Hà đã chỉ đạo: Các bộ phận, khoa phòng trực thuộc Trung tâm Y tế huyện và các Trạm Y tế cần phải kiện toàn các văn bản pháp quy có liên quan theo Thông tư 16/2018/TT-BYT Quy định về kiểm soát nhiễm khuẩn trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tại đơn vị; Xây dựng chương trình triển khai các nội dung Thông tư 16/2018/TT-BYT đã ban hành; Triển khai đầy đủ nội dung Thông tư đến cán bộ, viên chức, người lao động tại đơn vị; Các qui định trong thông tư phải được áp dụng vào quy trình hoạt động chuyên môn, cung ứng dịch vụ y tế; Đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các qui định về nhiễm khuẩn sau khi triển khai Thông tư 16/2018/TT-BYT tại địa bàn.

Tổng số người đã xem bản tin này: 1710