I. Thông tin liên hệ
Điện thoại:
Email:

II. Chức năng, nhiệm vụ
1. Vị trí, chức năng:
Phòng Điều dưỡng của TTYT là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của giám đốc TTYT và chịu trách nhiệm trước giám đốc về tổ chức, điều hành và giám sát công tác chăm sóc người bệnh toàn diện.
2. Nhiệm vụ, quyền hạn:
a) Lập kế hoạch công tác chăm sóc điều dưỡng trong TTYT để trình Giám đốc phê duyệt;
b) Tổ chức thực hiện công tác chăm sóc người bệnh toàn diện theo quy định;
c) Đầu mối xây dựng các quy định, quy trình kỹ thuật chuyên môn chăm sóc người bệnh phù hợp với đặc điểm của TTYT, chuyên khoa để trình Hội đồng Điều dưỡng xem xét và giám đốc TTYT phê duyệt;
d) Đôn đốc, kiểm tra điều dưỡng viên, hộ sinh viên, kỹ thuật viên, hộ lý và y công thực hiện đúng các quy định, kỹ thuật chuyên môn;
e) Phối hợp với các khoa, phòng liên quan lập dự trù mua sắm dụng cụ, vật tư tiêu hao cho công tác chăm sóc điều dưỡng và phục vụ người bệnh. Giám sát chất lượng dụng cụ, vật tư tiêu hao y tế và giám sát việc sử dụng, bảo quản theo quy định;
f) Phối hợp với bộ phận Tổ chức cán bộ trong việc xây dựng kế hoạch tuyển dụng, bố trí và điều động điều dưỡng viên, hộ sinh viên, kỹ thuật viên, hộ lý và y công;
g) Phối hợp với bộ phận Kiểm soát nhiễm khuẩn thực hiện kiểm tra công tác vệ sinh, kiểm soát nhiễm khuẩn trong TTYT;
h) Phối hợp với phòng KHTH, bộ phận TCCB thực hiện đào tạo nâng cao trình độ cho điều dưỡng viên, hộ sinh viên, kỹ thuật viên, hộ lý và y công. Tham gia tổ chức, chỉ đạo hướng dẫn thực hành cho học viên và tham gia kiểm tra tay nghề cho điều dưỡng viên, hộ sinh viên, kỹ thuật viên, hộ lý và y công trước khi tuyển dụng;
i) Tham gia công tác nghiên cứu khoa học và chỉ đạo tuyến;
k) Định kỳ sơ kết, tổng kết và báo cáo công tác chăm sóc người bệnh trong TTYT;
l) Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc TTYT phân công.

III. Đội ngũ cán bộ
* Phòng Điều dưỡng
1. Đặng Thành Dũng
2. Phạm Thị Trung Thu
3. Chu Thị Dung
4. Hoàng Trung Hiếu

Tổng số người đã xem bản tin này: 2136