I. Thông tin liên hệ
Điện thoại:
Email:

II. Chức năng, nhiệm vụ
1. Vị trí, chức năng:
Phòng Điều dưỡng của TTYT là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của giám đốc TTYT và chịu trách nhiệm trước giám đốc về tổ chức, điều hành và giám sát công tác chăm sóc người bệnh toàn diện.
2. Nhiệm vụ, quyền hạn:
a) Lập kế hoạch công tác chăm sóc điều dưỡng trong TTYT để trình Giám đốc phê duyệt;
b) Tổ chức thực hiện công tác chăm sóc người bệnh toàn diện theo quy định;
c) Đầu mối xây dựng các quy định, quy trình kỹ thuật chuyên môn chăm sóc người bệnh phù hợp với đặc điểm của TTYT, chuyên khoa để trình Hội đồng Điều dưỡng xem xét và giám đốc TTYT phê duyệt;
d) Đôn đốc, kiểm tra điều dưỡng viên, hộ sinh viên, kỹ thuật viên, hộ lý và y công thực hiện đúng các quy định, kỹ thuật chuyên môn;
e) Phối hợp với các khoa, phòng liên quan lập dự trù mua sắm dụng cụ, vật tư tiêu hao cho công tác chăm sóc điều dưỡng và phục vụ người bệnh. Giám sát chất lượng dụng cụ, vật tư tiêu hao y tế và giám sát việc sử dụng, bảo quản theo quy định;
f) Phối hợp với bộ phận Tổ chức cán bộ trong việc xây dựng kế hoạch tuyển dụng, bố trí và điều động điều dưỡng viên, hộ sinh viên, kỹ thuật viên, hộ lý và y công;
g) Phối hợp với bộ phận Kiểm soát nhiễm khuẩn thực hiện kiểm tra công tác vệ sinh, kiểm soát nhiễm khuẩn trong TTYT;
h) Phối hợp với phòng KHTH, bộ phận TCCB thực hiện đào tạo nâng cao trình độ cho điều dưỡng viên, hộ sinh viên, kỹ thuật viên, hộ lý và y công. Tham gia tổ chức, chỉ đạo hướng dẫn thực hành cho học viên và tham gia kiểm tra tay nghề cho điều dưỡng viên, hộ sinh viên, kỹ thuật viên, hộ lý và y công trước khi tuyển dụng;
i) Tham gia công tác nghiên cứu khoa học và chỉ đạo tuyến;
k) Định kỳ sơ kết, tổng kết và báo cáo công tác chăm sóc người bệnh trong TTYT;
l) Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc TTYT phân công.

* Công tác Kiểm soát nhiễm khuẩn (Bộ phận KSNK)
a) Xây dựng kế hoạch kiểm soát nhiễm khuẩn định kỳ và hằng năm để trình Hội đồng Kiểm soát nhiễm khuẩn thẩm định trước khi Giám đốc phê duyệt và tổ chức thực hiện.
b) Đầu mối xây dựng các quy định, quy trình kiểm soát nhiễm khuẩn trên cơ sở các quy định, hướng dẫn chung của Bộ Y tế và trình Giám đốc phê duyệt và tổ chức thực hiện.
c) Tham mưu việc thực hiện quy chế KSNK của đơn vị.
d) Kiểm tra công tác vệ sinh, chống nhiễm khuẩn tại các buồng bệnh và các khoa.
e) Khử khuẩn,tiệt khuẩn dụng cụ y tế cho toàn đơn vị.
f) Giám sát việc xử lý chất thải cho toàn đơn vị.
g) Bảo đảm vệ sinh đơn vị sạch đẹp.
h) Giám sát mọi thành viên trong đơn vị thực hiện kỹ thuật vô khuẩn, vệ sinh khoa, phòng.
i) Huấn luyện, nghiên cứu khoa học và chỉ đạo tuyến dưới về công tác KSNK. Trang bị đủ phương tiện, dụng cụ, hóa chất để thực hiện nhiệm vụ.
k) Đầu mối phối hợp với các khoa, phòng liên quan giám sát công tác kiểm soát nhiễm khuẩn, bao gồm:
– Phát hiện, giám sát về KSNK trong phòng, chống bệnh truyền nhiễm.
– Phát hiện, nhận báo cáo các trường hợp nhiễm khuẩn liên quan đến chăm sóc y tế từ các khoa lâm sàng và kết quả nuôi cấy vi khuẩn từ khoa Cận lâm sàng (xét nghiệm Vi sinh) và đề xuất các giải pháp can thiệp kịp thời.
– Theo dõi và báo cáo các vi khuẩn kháng thuốc.
l) Kiểm tra, đôn đốc viên chức, người lao động, thực tập sinh, người bệnh, người nhà người bệnh và khách hàng thực hiện đúng quy định kiểm soát nhiễm khuẩn trong công tác khám, chữa bệnh.
m) Tuyên truyền, huấn luyện, nghiên cứu khoa học, tham gia hợp tác quốc tế và chỉ đạo tuyến dưới về kiểm soát nhiễm khuẩn.
n) Quản lý, giám sát các hoạt động khử khuẩn, tiệt khuẩn, giặt là, cung cấp dụng cụ vô khuẩn, hoá chất sát khuẩn, khử khuẩn, đồ vải vàvật tư tiêu hao phục vụ công tác kiểm soát nhiễm khuẩn trong toàn đơn vị.
o) Theo dõi, đánh giá, báo cáo phơi nhiễm và tai nạn rủi ro nghề nghiệp liên quan đến tác nhân vi sinh vật của thầy thuốc, nhân viên y tế.
p) Tham gia cùng khoa Cận lâm sàng, bộ phận dược và các khoa lâm sàng theo dõi vi khuẩn kháng thuốc và sử dụng kháng sinh hợp lý.
q) Phối hợp với các khoa, phòng, các thành viên mạng lưới kiểm soát nhiễm khuẩn phát hiện, giải quyết các vấn đề liên quan tới công tác kiểm soát nhiễm khuẩn. Hướng dẫn thực hành của các học viên trường y dược. Quản lý các nguyên tắc thực hành trong lĩnh vực dược.
r) Thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc giao.

III. Đội ngũ cán bộ
* Phòng Điều dưỡng
1. Đặng Thành Dũng
2. Đặng Thị Thủy
3. Hoàng Trung Hiếu
4. Nguyễn Tiến Dũng
5. Lương Thị Thúy
6. Nguyễn Thị Thủy
7. Nình Thị Hạnh
8. Hoàng Thị Sáu

Tổng số người đã xem bản tin này: 3300