Thực hiện Công văn số 118-CV/HU ngày 26/10/2020 của Huyện ủy Đầm Hà về việc thảo luận, lấy ý kiến của Nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Trung tâm Y tế huyện Đầm Hà xin thông báo toàn văn các Dự thảo văn kiện trình đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII cùa Đảng như sau:

1. Bấm vào đây để xem chi tiết: vk13_bcxdd19-10(dangbao).signed

2. Bấm vào đây để xem chi tiết: vk13_duthaobaocaochinhtri19-10(ban dang bao).signed

3. Bấm vào đây để xem chi tiết: vk13_duthaobaocaodanhgiakinhte18-10(dangbao).signed

4. Bấm vào đây để xem chi tiết: vk13_duthaobaocaotongketkinhte19-10(dang bao).signed

Tổng số người đã xem bản tin này: 737

Trả lời