THÔNG BÁO
THAY ĐỔI MỨC GIÁ DỊCH VỤ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH
THUỘC PHẠM VI THANH TOÁN CỦA QUỸ BẢO HIỂM Y TẾ

Thực hiện Thông tư 13/2019/TT-BYT ngày 05 tháng 07 năm 2019 của Bộ Y tế về việc “Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2018/TT-BYT ngày 30 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp”.

Từ 00 giờ 00 phút ngày 20 tháng 08 năm 2019, Trung tâm Y tế huyện Đầm Hà triển khai thực hiện mức giá dịch vụ mới đối với người khám bệnh, chữa bệnh có thẻ bảo hiểm y tế và dịch vụ thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế.

Trung tâm Y tế huyện Đầm Hà xin trân trọng thông báo tới cơ quan, đơn vị và nhân dân được biết.

Chi tiết bảng giá dịch vụ xem tại: http://trungtamytedamha.vn/giadichvu/

Tổng số người đã xem bản tin này: 187

Trả lời