Mới đây, ngày 25/01/2021 Bộ Y tế đã ban hành Thông tư số 01/2021/TT-BYT về Hướng dẫn một số nội dung để địa phương ban hành chính sách khen thưởng, hỗ trợ đối với tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác dân số.
Theo đó, căn cứ vào nội dung hướng dẫn của Thông tư này, Sở Y tế chủ trì phối hợp với các Sở, ban, ngành, đơn vị liên quan tham mưu, đề xuất UBND tỉnh ban hành nội dung khuyến khích, khen thưởng, hỗ trợ bằng tiền hoặc hiện vật đối với tập thể, cá nhân thực hiện tốt chính sách dân số của địa phương.
Sau đây là nguyên văn Thông tư số 01/2021/TT-BYT của Bộ Y tế.

Tổng số người đã xem bản tin này: 409

Trả lời