Thực hiện Kế hoạch số 20/KH-TTYT ngày 07/02/2024 của Trung tâm Y tế huyện Đầm Hà về việc triển khai công tác phát triển Khoa học, Công nghệ và đổi mới sáng tạo năm 2024.

Với mục đích ứng dụng thành tựu khoa học kỹ thuật, Công nghệ, phát huy đổi mới sáng tạo trong công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, nâng cao chất lượng sinh hoạt khoa học gắn với thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ được phê duyệt theo hướng khả thi, ứng dụng và công bố kết quả. Qua thời gian triển khai Kế hoạch, Phòng Kế hoạch nghiệp vụ – Tài chính kế toán đã nhận được đề cương của 19 cá nhân và cộng sự.

Để đánh giá, xem xét chất lượng đề tài nghiên cứu khoa học năm 2024 Hội đồng Khoa học Công nghệ Trung tâm Y tế tổ chức Hội nghị thẩm định đề cương nghiên cứu Khoa học năm 2024.

Theo đó, Hội đồng thẩm định đề cương nghiên cứu khoa học diễn ra trong hai ngày 12-13/3/2024 , các thành viên sẽ tiến hành thẩm định nội dung chuyên môn của các đề tài theo các quy định của nhà nước và sẽ báo cáo kết quả bằng biên bản.

Các cá nhân và cộng sự đề tài sẽ lần lượt trình bày đề cương của mình trước Hội đồng khoa học công nghệ, nêu rõ mục đích, nội dung nghiên cứu, tính ứng dụng của đề tài khoa học trong thực tiễn…

Sau khi nghe chủ nhiệm và cộng sự các đề tài báo cáo Đề cương, các thành viên trong Hội đồng nghiên cứu khoa học và công nghệ trên tinh thần trao đổi, thảo luận và đóng góp ý kiến mang tính khoa học một cách nghiêm túc, đã góp ý với các chủ nhiệm đề tài về định hướng, mục tiêu, phương pháp nghiên cứu cũng như xác định tên gọi của đề tài để cho ra sản phẩm đầu ra tương ứng để từ đó có được đề cương phù hợp.

Kết quả sau hai ngày thẩm định Bác sĩ CKI. Lê Anh Quyến, chủ tịch Hội đồng chủ trì buổi thẩm định đề nghị các chủ nhiệm và cộng sự đề tài tiếp thu tối đã ý kiến của các thành viên trong Hội đồng để việc triển khai các đề tài đạt chất lượng, cũng như đúng tiến độ theo kế hoạch đề ra. Đồng thời công bố số đề tài đạt và chưa đạt cần chỉnh sửa phù hợp để Hội đồng khoa học và công nghệ xem xét lại trước khi trình Sở Y tế như sau : Tổng số 19 đề cương thẩm định đạt yêu cầu trong đó 16 đề cương đạt chất lượng được, được đánh giá tính ứng dụng cao.

Tổng số người đã xem bản tin này: 71

Trả lời