CHỦ ĐỀ VÀ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2018

1- Chủ đề
1.1- Chủ đề của Tỉnh: Bảo vệ và nâng cao chất lượng môi trường tự nhiên
1.2- Chủ đề của Ngành: Đổi mới phương thức quản trị; nâng cao chất lượng dịch vụ y tế

2- Nhiệm vụ trọng tâm 2018
Ngoài việc thực hiện đầy đủ các chức năng nhiệm vụ và chỉ tiêu kế hoạch được giao, để tiếp tục tạo sự phát triển đột phá trong công tác chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân, năm 2018 Ngành Y tế tập trung làm tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:
2.1- Tập trung nâng cao chất lượng dịch vụ y tế theo chuẩn quốc gia và hướng tới chuẩn quốc tế; Phát triển đồng thời cả y tế phổ cập và y tế chuyên sâu; quan tâm hơn nữa đến công tác chăm sóc sức khoẻ cho đồng bào vùng sâu vùng xa.
2.2- Xây dựng kế hoạch hành động và triển khai thực hiện Nghị quyết TW6. Đổi mới phương thức quản trị, tăng cường tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm gắn với kỷ luật kỷ cương hành chính.
2.3. Tiếp tục thu hút đào tạo bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao, cơ cấu lại đội ngũ nhân lực theo phương châm “Nguồn nhân lực là trung tâm của mọi sự phát triển”.
2.4- Bảo vệ và nâng cao chất lượng môi trường tự nhiên, xây dựng môi trường cơ sở y tế sáng, xanh, sạch đẹp.
2.5- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và khoa học kỹ thuật; đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ sở y tế thông minh, thích ứng với xu thế phát triển của Cách mạng công nghiệp lần thứ Tư (4.0); tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện quản lý sức khoẻ toàn dân.

Tổng số người đã xem bản tin này: 2215