QUYẾT ĐỊNH 13/2019/TT_BYT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 39/2018/TT-BYT NGÀY 30 THÁNG 11 NĂM 2018 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ QUY ĐỊNH THỐNG NHẤT GIÁ DỊCH VỤ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH BẢO HIỂM Y TẾ GIỮA CÁC BỆNH VIỆN CÙNG HẠNG TRÊN TOÀNTin chi tiết

1 – Chủ đề công tác năm 2019 1.1 – Chủ đề của Tỉnh: Nâng cao chất lượng và hiệu quả dịch vụ 1.2 – Chủ đề của Ngành: Xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp. 2 – Năm nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 Nhiệm vụ 1: ThựcTin chi tiết