Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa, con người Việt Nam nhất là về văn hóa trong Đảng và đạo đức cách mạng trong tình hình mới.”

Thực hiện theo kế hoạch số 30-KH/ĐU ngày 10/6/2024 về việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề quý II/2024 của toàn Đảng bộ, chiều ngày 18/6/2024, Đảng ủy Trung tâm Y tế huyện Đầm Hà đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa, con người Việt Nam nhất là về văn hóa trong Đảng và đạo đức cách mạng trong tình hình mới”. Tham dự buổi sinh hoạt chuyên đề có đồng chí Vũ Minh Hạnh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc TTYT; đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc TTYT, các đồng chí trong Đảng ủy, chi ủy và cùng toàn thể đảng viên trong đảng bộ Trung tâm Y tế huyện Đầm Hà.

Đồng chí Vũ Minh Hạnh, Bí thư Đảng ủy đã trình bày nội dung chuyên đề  với những nội dung và vấn đề cụ thể của tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng “cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư”; tư tưởng Hồ Chí Minh bàn về những phẩm chất đạo đức cơ bản của con người Việt Nam. Đồng thời đồng chí cũng phổ biến các quan điểm của Đảng về xây dựng hệ giá trị văn hóa, con người Việt Nam trong thời kỳ đổi mới; Nghị quyết số 17-NQ/TU ngày 30/10/2023 của Tỉnh ủy “về xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Quảng Ninh trở thành nguồn lực nội sinh, động lực cho phát triển nhanh, bền vững” và các kế hoạch của các Cấp ủy, Chính quyền về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 17-NQ/TU ngày 30/10/2023 của Tỉnh ủy và chủ đề công tác năm 2024 của tỉnh “Nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế; phát triển văn hóa, con người giàu bản sắc Quảng Ninh”, trong đó chú trọng nhiệm vụ “Phát triển con người Quảng Ninh toàn diện cả về nhân cách, trí tuệ, năng lực sáng tạo, thể chất, tâm hồn, trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân, ý thức tuân thủ pháp luật, tình yêu quê hương, đất nước với các đặc trưng“Bản lĩnh, Tự cường, Kỷ cương, Đoàn kết, Nghĩa tình, Hào sảng, Sáng tạo, Văn minh; xây dựng, phát triển nền văn hóa giàu bản sắc kết hợp hài hoà các giá trị đặc trưng của tỉnh Quảng Ninh “Thiên nhiên tươi đẹp, Văn hóa đặc sắc, Xã hội văn minh, Hành chính minh bạch, Kinh tế phát triển, Nhân dân hạnh phúc”.

Với nội dung sinh hoạt chuyên đề lần này giúp mỗi cán bộ đảng viên trong Đảng bộ Trung tâm Y tế huyện Đầm Hà nâng cao nhận thức, có tinh thần kiên định và lập trường vững vàng, luôn có niềm tin sâu sắc vào Đảng và tư tưởng Hồ Chí Minh. Qua đó, mỗi cán bộ, đảng viên cần phải thực hiện nghiêm 19 điều đảng viên không được làm và các quy định của Đảng, luôn gương mẫu, trách nhiệm và đi đầu trong các phong trào thi đua đóng góp vào công cuộc xây dựng và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong giai đoạn mới. Đồng thời tích cực học tập, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, nâng cao trình độ chuyên môn, cải tiến chất lượng khám chữa bệnh, xây dựng văn hóa của đơn vị.

Tổng số người đã xem bản tin này: 65

Trả lời