Nhằm thực hiện tốt các chỉ tiêu nông thôn mới nâng cao và các chỉ tiêu trong Quyết định 1300/QD-BYT ngày 09 tháng 03 năm 2023 của Bộ Y tế về việc ban hành Bộ tiêu chí Quốc gia về Y tế xã giai đoạn đến năm 2030.

Theo đó UBND xã Quảng An đã quan tâm chỉ đạo mỗi thôn trong địa bàn xã cân đối nguồn kinh phí được cấp cho chi thường xuyên của thôn hỗ trợ mua cho y tế thôn 01 chiếc cân để thực hiện công tác Phòng chống suy dinh dưỡng trên địa bàn xã. Việc mua sắm cho mỗi thôn 01 chiếc cân giúp cho Trạm Y tế xã Quảng An và các thôn có thêm trang thiết bị để theo dõi, đánh giá tình trạng phát triển thể chất của trẻ dưới 5 tuổi và theo dõi đánh giá tỷ lệ suy dinh dưỡng hàng năm, gắn với kết quả thực hiện chương trình nông thôn mới nâng cao và công tác chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho nhân dân trên địa bàn xã.

Đại diện lãnh đạo Trạm Y tế xã Quảng An cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo của UBND xã Quảng An trong việc thực hiện mục tiêu chung của Ngành Y tế cũng như mục tiêu chung của toàn huyện trong việc thực hiện các chỉ tiêu trong trong Quyết định 1300/QD-BYT ngày 09 tháng 03 năm 2023 của Bộ Y tế về việc ban hành Bộ tiêu chí Quốc gia về Y tế xã giai đoạn đến năm 2030, gắn với kết quả thực hiện chương trình nông thôn mới nâng cao trên địa bàn xã và công tác chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho nhân dân.

Tổng số người đã xem bản tin này: 90

Trả lời