Trước | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | Sau |
STT Mã Dịch vụ Nội dung Giá BHYT Giá Viện phí Giá Yêu cầu Chênh lệch YC-BHYT
1K33.1939Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng III - Khoa Ung bướu175.600175.600175.6000
2K25.1945Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng III - Khoa Bỏng148.600148.600148.6000
3K24.1945Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng III - Khoa Chấn thương chỉnh hình148.600148.600148.6000
4K30.1945Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng III - Khoa Mắt148.600148.600148.6000
5K21.1945Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng III - Khoa Ngoại lồng ngực148.600148.600148.6000
6K23.1945Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng III - Khoa Ngoại thận - tiết niệu148.600148.600148.6000
7K20.1945Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng III - Khoa Ngoại thần kinh148.600148.600148.6000
8K22.1945Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng III - Khoa Ngoại tiêu hóa148.600148.600148.6000
9K19.1945Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng III - Khoa Ngoại tổng hợp148.600148.600148.6000
10K27.1945Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng III - Khoa Phụ - Sản148.600148.600148.6000
11K29.1945Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng III - Khoa Răng - Hàm - Mặt148.600148.600148.6000
12K28.1945Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng III - Khoa Tai - Mũi - Họng148.600148.600148.6000
13K33.1945Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng III - Khoa Ung bướu148.600148.600148.6000
14K49.1912Giường Nội khoa loại 1 Hạng III - Khoa Chống độc171.100171.100171.1000
15K09.1912Giường Nội khoa loại 1 Hạng III - Khoa Dị ứng171.100171.100171.1000