Trước | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | Sau |
STT Mã Dịch vụ Nội dung Giá BHYT Giá Viện phí Giá Yêu cầu Chênh lệch YC-BHYT
101.0267.0203Thay băng cho các vết thương hoại tử rộng (một lần) [chiều dài < 30 cm nhiễm trùng]134.000134.000134.0000
201.0267.0205Thay băng cho các vết thương hoại tử rộng (một lần) [chiều dài > 50cm nhiễm trùng]240.000240.000240.0000
301.0267.0204Thay băng cho các vết thương hoại tử rộng (một lần) [chiều dài từ 30 cm đến 50 cm nhiễm trùng]179.000179.000179.0000
401.0080.0206Thay canuyn mở khí quản247.000247.000247.0000
501.0077.1888Thay ống nội khí quản568.000568.000568.0000
601.0164.0210Thông bàng quang90.10090.10090.1000
701.0128.0209Thông khí nhân tạo không xâm nhập [giờ theo thực tế]559.000559.000559.0000
801.0131.0209Thông khí nhân tạo không xâm nhập phương thức BiPAP [giờ theo thực tế]559.000559.000559.0000
901.0130.0209Thông khí nhân tạo không xâm nhập phương thức CPAP [giờ theo thực tế]559.000559.000559.0000
1001.0144.0209Thông khí nhân tạo trong khi vận chuyển559.000559.000559.0000
1101.0132.0209Thông khí nhân tạo xâm nhập [giờ theo thực tế]559.000559.000559.0000
1201.0135.0209Thông khí nhân tạo xâm nhập phương thức A/C (VCV) [giờ theo thực tế]559.000559.000559.0000
1301.0138.0209Thông khí nhân tạo xâm nhập phương thức CPAP [giờ theo thực tế]559.000559.000559.0000
1401.0134.0209Thông khí nhân tạo xâm nhập phương thức PCV [giờ theo thực tế]559.000559.000559.0000
1501.0137.0209Thông khí nhân tạo xâm nhập phương thức PSV [giờ theo thực tế]559.000559.000559.0000