Trước | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | Sau |
STT Mã Dịch vụ Nội dung Giá BHYT Giá Viện phí Giá Yêu cầu Chênh lệch YC-BHYT
110.1014.0530Nắn, bó bột gãy Cổ xương đùi [bột tự cán]344.000344.000344.0000
210.0986.0529Nắn, bó bột gãy cổ xương đùi, vỡ ổ cối và trật khớp háng [bột liền]624.000624.000624.0000
310.0986.0530Nắn, bó bột gãy cổ xương đùi, vỡ ổ cối và trật khớp háng [bột tự cán]344.000344.000344.0000
410.1026.0525Nắn, bó bột gãy Dupuptren [bột liền]335.000335.000335.0000
510.1026.0526Nắn, bó bột gãy Dupuptren [bột tự cán]254.000254.000254.0000
610.1012.0525Nắn, bó bột gãy mâm chày [bột liền]335.000335.000335.0000
710.1012.0526Nắn, bó bột gãy mâm chày [bột tự cán]254.000254.000254.0000
810.1027.0521Nắn, bó bột gãy Monteggia [bột liền]335.000335.000335.0000
910.1027.0522Nắn, bó bột gãy Monteggia [bột tự cán]212.000212.000212.0000
1010.1007.0521Nắn, bó bột gãy một xương cẳng tay [bột liền]335.000335.000335.0000
1110.1007.0522Nắn, bó bột gãy một xương cẳng tay [bột tự cán]212.000212.000212.0000
1210.1008.0521Nắn, bó bột gãy Pouteau - Colles [bột liền]335.000335.000335.0000
1310.1008.0522Nắn, bó bột gãy Pouteau - Colles [bột tự cán]212.000212.000212.0000
1410.1028.0519Nắn, bó bột gãy xương bàn chân [bột liền]234.000234.000234.0000
1510.1028.0520Nắn, bó bột gãy xương bàn chân [bột tự cán]162.000162.000162.0000